Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek

Bent u eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk) van een gemeentelijk monument in Moerdijk? Dan kunt u de Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek aanvragen. 

U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de gemeente Moerdijk kosten die gemaakt worden voor de duurzame instandhouding van een monument.

Het gaat dan om cascoherstel (gevels, bouwmuren, balklagen, kappen (inclusief goten en hemelwaterafvoeren), kelders, monumentale kappen of restanten daarvan) en om restauratie van bijzondere onderdelen van het exterieur. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 25.000 euro voor een woonhuismonument en 50.000 euro voor overige monumenten.

Vragen 

Financiële vragen kunt u stellen aan onze accountmanager:

Remco Vos
Telefoon 088 - 253 90 20 of
Mobiel 06 22 39 23 48
E-mail r.vos@restauratiefonds.nl

Voor technische vragen of vragen over de instandhoudingskosten kunt u terecht bij de gemeente Moerdijk:

Annemiek van der Made
Afdeling Vergunningen & Handhaving 
Telefoon 14 0168
E-mail Annemieke.van.der.Made@moerdijk.nl

Website gemeente Moerdijk

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Moerdijks Restauratiefonds

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar van een gemeentelijk monument in Moerdijk.
 • U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen (kosten die gemaakt worden voor de duurzame instandhouding van een monument). De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Het gaat dan om cascoherstel (gevels, bouwmuren, balklagen, kappen (inclusief goten en hemelwaterafvoeren), kelders, monumentale kappen of restanten daarvan) en om restauratie van bijzondere onderdelen van het exterieur.
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 25.000 euro voor een woonhuismonument en 50.000 euro voor overige monumenten. 
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Goedkeuring van de gemeente? Vraag dan uw financiering aan

Stappenplan

 1. 1

  Contact met de gemeente

  U legt uw restauratieplan voor aan de gemeente Moerdijk. 

  Annemiek van der Made
  Afdeling Vergunningen & Handhaving 
  Telefoon 14 0168
  E-mail Annemieke.van.der.Made@moerdijk.nl

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Nationaal Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe.

  Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  • Uw monument
  • Uw financieringsbehoefte
  • Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvraagformulier Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  • Een scan van uw paspoort
  • Verklaring subsidiabele kosten van de gemeente als u deze al in uw bezit heeft.
  • Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  • Of, indien u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar

  Maakt u gebruik van een tablet om het aanvraagformulier in te vullen houd er dan rekening mee dat het uploaden van documenten niet vanzelfsprekend is.

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De gemeente stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de gemeente Moerdijk kosten die gemaakt worden voor de duurzame instandhouding van een monument.

  Het gaat dan om cascoherstel (gevels, bouwmuren, balklagen, kappen (inclusief goten en hemelwaterafvoeren), kelders, monumentale kappen of restanten daarvan) en om restauratie van bijzondere onderdelen van het exterieur. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 25.000 euro voor een woonhuismonument en 50.000 euro voor overige monumenten. 

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar. 

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar en wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden met een veelvoud van 5 jaar.

  De looptijd kan korter zijn als:

  • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Maandbedrag

  Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is 100 euro.

  De Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek. De Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Moerdijkse Restauratiefonds-hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact