Wat is een Opengestelde Monumenten-Lening?

Veel sectoren worden hard getroffen door de uitbraak van COVID-19 en dat geldt helaas ook voor de culturele sector in Nederland. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor aanvullende, financiële ondersteuning van de creatieve en culturele sector.

Eén van de steunmaatregelen is een leenfaciliteit voor opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening. Deze leenfaciliteit is dus specifiek bestemd voor rijksmonumenten.

Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. Met de Opengestelde Monumenten-Lening wordt de liquiditeitsbehoefte afgedekt die is veroorzaakt door deze inkomstenderving.

De Opengestelde Monumenten-Lening is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Hierbij bestaat de mogelijkheid om maximaal de eerste drie jaar alleen rente te betalen en daarna te beginnen met aflossen. 
De hoogte van de lening is afhankelijk van de vastgestelde liquiditeitsbehoefte. 

U vraagt de lening aan nadat u een eerste berekening heeft gemaakt van de liquiditeitsbehoefte en hiervoor het inventarisatieformulier heeft ingevuld. Uitleg hierover kunt u vinden bij ‘Bepalen hoogte van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte’. 

 • U leent tegen een lage rente vanaf 1,0% (5% onder de marktrente, met een minimum van 1,0%)
 • U kunt kiezen voor een looptijd van maximaal 15 jaar en een aflossingsvrije periode van maximaal 3 jaar
 • U kunt onbeperkt vergoedingsvrij aflossen

Rentetarief

 • 1,0%
  15 jaar vast

Bepalen tijdelijke liquiditeitsbehoefte en voorwaarden

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

Bepalen hoogte van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte

Voordat u een Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt moet u eerst de tijdelijke liquiditeitsbehoefte bepalen, die is ontstaan door de inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen. De grondslag van lening is de inkomstenderving tot 1 juli 2021. 

Om dit te bepalen heeft het Restauratiefonds in nauwe samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten en ander belangenbehartigers uit de erfgoedwereld een rekenmodel ontwikkeld: het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten.

In dit formulier worden samengevat de volgende stappen doorlopen om de liquiditeitsbehoefte te bepalen:

 • Allereerst maakt u op basis van de prognosecijfers 2020 of de (voorlopige) jaarcijfers 2019 een onderscheid tussen de publieksgerelateerde inkomsten, de publieksgerelateerde huurinkomsten en de vaste niet corona-afhankelijke inkomsten;
 • Voor de inkomsten die publieksafhankelijk zijn vragen wij een verdeling over de kwartalen, zodat de seizoensinvloed in de berekening wordt meegenomen.
 • Vervolgens specificeert u de kosten zoals personeelskosten en inkoopkosten;
 • Op basis van een geschatte relatieve daling van de publieksgerelateerde (huur)inkomsten en geschatte gecorrigeerde kosten wordt de voorlopige grondslag bepaald. Bij het corrigeren van de kosten wordt rekening gehouden met andere compensatiemaatregelen zoals de NOW-regeling;
 • De voorlopige grondslag wordt verlaagd met verantwoord te onttrekken liquide vermogen;
 • De voorlopige grondslag kan worden verhoogd met de rentelasten van het eerste jaar van de looptijd, de notariskosten en de behandelingskosten van het Restauratiefonds; 
 • Het Restauratiefonds neemt de uitkomst door en stelt deze na controle van aangeleverde (financiële) documenten definitief vast.

Meer informatie over het aanvraagproces leest u in het stappenplan bij ‘Hoe vraagt u een Opengestelde Monumenten-Lening aan’?

Download hieronder het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten:

Corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten

Hoe vraagt u een Opengestelde Monumenten-Lening aan? 

In het onderstaande Stappenplan staat hoe u een Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt. Neem deze stappen goed door. Zij bevatten ook de te downloaden documenten die u nodig heeft bij het aanvragen:

Bij alle stappen geldt dat u contact kunt opnemen met het Corona Care Team als u vragen heeft over de stappen of de in te vullen documenten. Het Corona Care Team is te bereiken via het e-mailadres corona@restauratiefonds.nl of telefonisch via
088 253 91 70.

Voorwaarden Opengestelde Monumenten-Lening

 • U bent eigenaar van één of meerdere opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten;
 • U streeft als eigenaar primair of overwegend behoud en in stand houding van rijksmonumenten na, dit ter beoordeling door het Restauratiefonds;
 • Publiek heeft zonder exclusieve aanmelding met enige regelmaat per jaar toegang tot het rijksmonument, waarbij het kan gaan om onder andere toegang voor bezichtiging, evenementen, horeca, winkels en andere vergelijkbare functies;
 • U heeft als eigenaar aantoonbaar inkomstenderving met betrekking tot het monument als gevolg van COVID-19. Dit heeft een negatieve invloed op het huidig en toekomstig beheer en in stand houding van de publiekstoegankelijke monumenten;
 • Indien u als eigenaar het opengestelde monument verhuurt gaan wij uit van de huurderving, tenzij er feitelijk sprake is van één onderneming met de huurder die het monument exploiteert. Op nadrukkelijk verzoek van de eigenaar kan het Restauratiefonds de gezamenlijke inkomstenderving beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Een van de vereisten is dat er sprake moet zijn van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen de eigenaar en de rechtspersoon die het monument exploiteert; 
 • U had vóór de periode van COVID-19 een gezonde financiële huishouding. Dat wil zeggen dat u per 31-12-2019 niet werd aangemerkt als een 'onderneming in moeilijkheden';
 • U wordt als eigenaar door het Restauratiefonds niet gekwalificeerd als consument zoals bedoeld in de Wft;
 • Er wordt vastgesteld dat de inkomstenderving niet voldoende kan worden opgevangen met de generieke COVID-19 maatregelen van de rijksoverheid en de eigen liquide reserves (voor zover verantwoord om te onttrekken);
 • Uw kredietbeoordeling is positief op basis van het aangeleverde ‘corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten’, het aangeleverde businessplan of actieplan en de aangeleverde (financiële) documenten;
 • Uw lening bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 3.500.000 euro, als dit passend is binnen de staatssteunregels;
 • De behandelingskosten wijken af van de reguliere behandelingskosten. De behandelingskosten van een Opengestelde Monumenten-Lening bedragen 1% van het te verstrekken leningbedrag met een maximum van € 975,00;
 • U moet het opengestelde rijksmonument verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm. Hiervoor bestaat een opstalverzekering.

Op www.restauratiefonds.nl/voorwaarden vindt u de volgende voorwaarden die van toepassing zijn:

Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds

Productvoorwaarden  2020 Opengestelde Monumenten-Lening

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.
 

Stappenplan

 1. 1

  Download het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten

  Corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten

  Meer informatie over het inventarisatieformulier vindt u bij ‘Bepalen hoogte van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte’. Na het invullen van het inventarisatieformulier heeft u een concrete indicatie van de hoogte van de Opengestelde Monumenten-Lening.

  • Ga verder naar stap 2A als u direct een aanvraag voor de lening wilt indienen. In deze stap vindt u twee instructiefilmpjes met verdere uitleg over het aanvragen. Eén filmpje voor particulieren en één voor organisaties.
  • Ga verder naar stap 2B als u eerst contact wilt met een medewerker van het Corona Care Team voordat u de aanvraag indient.
 2. 2

  A. Direct de Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen

  Het aanvragen van de Opengestelde Monumenten-Lening vindt plaats via de online omgeving van het Restauratiefonds. Om de aanvraag te bespoedigen hanteren wij een sterk vereenvoudigd aanvraagproces. Dit betekent dat u een aantal gegevens NIET hoeft in te vullen.

  Om goed uit te leggen hoe het aanvragen gaat en wat u wel of juist niet moet invullen, hebben wij een kort instructiefilmpje gemaakt. Bekijk dit filmpje vóór u de aanvraag start.

  Vervolgens kunt u de Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen. Doe een aanvraag

  B. Eerst contact en dan de Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen

  U kiest er voor om eerst contact te hebben met een medewerker van het Corona Care Team. Dit kan als het aanvragen niet lukt of als u eerst wilt overleggen over uw ingevulde inventarisatieformulier. Uiteraard helpen wij u graag!

  U mailt uw ingevulde inventarisatieformulier naar corona@restauratiefonds.nl. Vervolgens nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op om uw vragen te beantwoorden. Ook kunnen wij u indien gewenst door het aanvraagproces helpen, zodat u direct een aanvraag kunt indienen.

  Als u op een later moment de aanvraag gaat indienen, dan kunt u een kort instructiefilmpje bekijken waarin wij uitleggen hoe het aanvragen gaat en waar u op moet letten. Bekijk het instructiefilmpje of download de pdf (zie 2 A.)

  Vervolgens kunt u de Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen. Doe een aanvraag

 3. 3

  Ontvangst aanvraag door het Restauratiefonds

  Het Restauratiefonds ontvangt de aanvraag en neemt deze in behandeling. Hierbij voeren wij de eerste controles uit, zoals een controle of u binnen de vastgestelde doelgroep valt van een Opengestelde Monumenten-Lening.

 4. 4

  Aanlevering van (financiële) documenten

  Na de eerste controles stellen wij vast welke documenten u moet aanleveren. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten (indien u deze niet eerder heeft aangeleverd)
  • (Financiële) documenten, zoals jaarcijfers en prognosecijfers
  • Een onderbouwing van uw uitgangspunten en prognoses in een actieplan (of uitgebreider businessplan). Hiervoor hebben wij gezamenlijk met de Federatie Instandhouding Monumenten een sjabloon ontwikkeld voor een actieplan.  Indien u een uitgebreider businessplan wilt aanleveren, dan dient deze minimaal de onderwerpen te bevatten uit het actieplan. Download hier het actieplan

   

 5. 5

  Ontvangst offerte na akkoord

  Als het volledige dossier akkoord is, ontvangt u van ons een offerte met het verzoek om deze binnen drie weken getekend terug te sturen.

 6. 6

  Na ondertekening van de offerte

  Zodra wij de getekende offerte van u retour ontvangen hebben, kunt u een afspraak maken bij de notaris. Voordat u naar de notaris gaat om te ondertekenen, ontvangt u een concept van de akte.

 7. 7

  Naar de notaris

  Bij de notaris passeert de akte van geldlening. Dit is een zogenaamde achterstellingsakte. Uitleg over de achterstelling vindt u bij de Productkenmerken en de Aandachtspunten.

  Het Restauratiefonds boekt het leningbedrag van de Opengestelde Monumenten-Lening met inhouding van de behandelingskosten via de notaris aan u over.

Productkenmerken

 • Rente

  De rente van de Opengestelde Monumenten-Lening ligt 5 procentpunt lager dan de basisrente van het Restauratiefonds. Deze basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De rente van de Opengestelde Monumenten-Lening is minimaal 1,0%.

  De Opengestelde Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar. De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening. Er vindt dus tijdens de looptijd geen herziening plaats van het rentepercentage, aangezien na afloop van de rentevaste periode de lening is afgelost.

 • Hoogte lening

  De lening is gebaseerd op de totaalsom van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte, zoals deze wordt vastgesteld door het Restauratiefonds op basis van een inventarisatieformulier en de onderbouwing door de aanvrager van de geldlening.

  Deze totaalsom kan worden verhoogd met de volgende kosten:

  • voorzienbare rentelasten van de Opengestelde Monumenten-Lening gedurende het eerste jaar van de looptijd;
  • de notariskosten;
  • de behandelingskosten die in rekening worden gebracht door het Restauratiefonds.

  Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro. Het maximumbedrag voor de lening is 3.500.000 euro, als dit passend is binnen de staatssteunregels.

 • Aflossing

  De Opengestelde Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt.

   
  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Looptijd

  De Opengestelde Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar.

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de lening brengen wij behandelingskosten in rekening. In tegenstelling tot de genoemde kosten op onze website bedragen de behandelingskosten van een Opengestelde Monumenten-Lening 1% van het te verstrekken leningbedrag met een maximum van € 975,00.

 • Zekerheden

  Als u bij het Restauratiefonds al eerder een hypothecaire geldlening heeft afgesloten (een bankhypotheek), dan geldt deze zekerheid ook voor deze akte van geldlening.

 • Uitbetaling van het leningbedrag

  Het leningbedrag wordt beschikbaar gesteld bij verstrekking van de Opengestelde Monumenten-Lening. De behandelingskosten worden in mindering gebracht op het via de notaris uit te betalen bedrag.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt.

Achtergestelde lening

De Opengestelde Monumenten-Lening is een achtergestelde lening. Dat betekent dat de lening is achtergesteld ten opzichte van uw huidige lopende leningen elders. De achterstelling geldt niet ten opzichte van andere eveneens achtergestelde leningen. 

Verplichte verzekering

U moet zich met een opstalverzekering verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm. U moet sowieso het opengestelde monument verzekeren waarop de kwalitatieve verplichting is gevestigd. Lees meer over deze verzekeringen.

De lening moet u terug betalen

De Opengestelde Monumenten-Lening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een vast bedrag te betalen, waarin een deel aflossing in zit. Ook lost u de Opengestelde Monumenten-Lening af bij verkoop van het monument, tenzij bij de verkoop andere afspraken worden gemaakt. 

Keuze voor een aflossingsvrije periode

De Opengestelde Monumenten-Lening kent de mogelijkheid om maximaal 3 jaar alleen rente te betalen en daarna te beginnen met aflossen. Deze keuze zal aan moeten sluiten op de verwachtingen qua herstel van de inkomsten vanuit de opengestelde monumenten. Langer wachten met aflossen betekent immers een hogere maandelijkse aflossing in het resterende deel van de looptijd.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Opengestelde Monumenten-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst van het opengestelde rijksmonument onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Opengestelde Monumenten-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over. Deze moet u terug betalen. Hierover zal een afspraak gemaakt moeten worden met het Restauratiefonds.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact