Op 10 juli is het Klimaatakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Het akkoord omvat concrete afspraken over het verminderen van de CO₂ uitstoot.  Hans Jacobs, strateeg van de monumentenfinancier Nationaal Restauratiefonds geeft een toelichting op het akkoord.

Wat betekent het akkoord voor monumenteigenaren?

“Het energieverbruik moet omlaag en de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen omhoog. Dit geldt ook voor bijzondere gebouwen zoals monumenten. De  belasting op aardgas wordt onder meer verhoogd en de belasting op elektriciteit wordt verlaagd. Dat heeft financiële gevolgen. Het is dus raadzaam om, juist tijdens restauratie, onderhoud of aankoop, te investeren in het ‘zorgvuldig verduurzamen’ van uw monument.

Daarnaast moeten monumenteigenaren (op termijn) rekening gaan houden met energienormen, zij het op monumenten toegesneden. Voor monumenten wordt een routekaart opgesteld die inzicht geeft in hoe te komen tot een maximaal haalbare CO₂ reductie in 2030 en 2050.


Wat zijn de kansen voor monumenteigenaren?

Enkele jaren geleden was verduurzaming van monumenten nog absoluut niet vanzelfsprekend. Niet zelden liep een eigenaar er tegen aan in zijn planvorming waardoor verduurzaming niet altijd van de grond komt. Inmiddels is de overtuiging, ook bij steeds meer (lokale) overheden, dat monumenten kunnen en moeten verduurzamen. Dat biedt kansen, want dat betekent dat er steeds meer specifieke (financierings)mogelijkheden voor het verduurzamen van monumenten zijn. Dit komt ook het proces ten goede.

Wat kan het Restauratiefonds voor u betekenen?

In het kielzog van de enorme aandacht voor duurzaamheid worden de stimuleringsmaatregelen steeds uitgebreider én meer op maat gemaakt voor monumenten, want voor deze panden is een eigen aanpak nodig. Verduurzamen met behoud van monumentale waarden is van belang voor het in stand houden van het monument.

Zo heeft het Restauratiefonds met diverse overheden (landelijk en regionaal) de handen ineen geslagen. Inmiddels zijn er diverse fondsen opgezet van waaruit laagrentende duurzaamheidsleningen beschikbaar zijn, voor eigenaar-bewoners van een rijksmonument zelfs tegen 1%.

Verduurzaming is zeker mogelijk, mits het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Om die reden wil het Restauratiefonds eigenaren goed informeren. Een energiescan vormt een goed startpunt. Met deze scan kan een eigenaar een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de erfgoedwaarden. Het Restauratiefonds werkt met diverse DuMo-adviseurs samen. Kijk ook op www.restauratiefonds.nl/duurzaamheid voor meer informatie over het financieren van het verduurzamen van een monument.

Hoe nu verder en wat is de rol van het Restauratiefonds?

Ongeveer 1% van de gebouwen in Nederland is monument. Iets bijzonders verdient aandacht. Vanuit deze overtuiging zetten een groot aantal partijen in de monumentensector zich in om te komen tot een maximaal haalbare CO₂ reductie in uiteindelijk 2050. Daartoe wordt een routekaart opgesteld. Het Restauratiefonds is één van de partijen die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de routekaart.

Met financieringen op maat wil het Restauratiefonds monumenteneigenaren zo optimaal mogelijk ondersteunen bij verantwoorde verduurzaming. Er is een landelijke taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van plannen. Daarin zijn diverse grote banken en verzekeraars vertegenwoordigd. Het Restauratiefonds wil graag input geven die relevant is voor de financiering van ons prachtige erfgoed. Om te beginnen met het bekend maken van welke stimulerende maatregelen er al zijn voor monumenten.”

Uitgebreide informatie over het Klimaatakkoord