Als eigenaar van een rijksmonument kunt u (een deel van) uw restauratiekosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Het gaat om de onderhoudskosten, deze zijn, als persoonsgebonden aftrek aftrekbaar van uw inkomen. De Belastingdienst kan voorafgaand aan de start van de restauratie de onderhoudskosten vaststellen. Deze vaststelling heeft u ook nodig als u een Restauratiefonds(plus)-hypotheek wilt aanvragen. Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen en om te vormen naar een subsidieregeling. De beoogde afschaf ging gepaard  met een bezuiniging op het jaarlijks beschikbare budget. Dit wetsvoorstel is aangehouden.  In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financiën dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is. 

De wetswijziging heeft forse uitvoeringsconsequenties, waarvoor veel voorbereidingstijd nodig is. Bovendien vindt minister Bussemaker het belangrijk om de gebruikers van deze regeling niet te lang in onzekerheid te laten over de situatie in het komende jaar. Daarom heeft de minister in overleg met de staatssecretaris van Financiën besloten de Kamer in een brief voor te stellen de wetswijziging met een jaar uit te stellen tot 2019. Over het fiscaal jaar 2018 kan dan nog gebruikgemaakt worden van de fiscale aftrekmogelijkheden zoals beschreven op de site van De Belastingdienst. In 2018 zal het ministerie van OCW, in overleg met veldpartijen, wel verder gaan met de uitwerking van een vervangende subsidieregeling voor het onderhoud van rijksmonumenten vanaf 2019. Het is aan het nieuwe kabinet om hier definitieve besluiten over te nemen.

Meer over de fiscale aftrek onderhoudskosten