Herstel cultuurhistorische waarden

Het onderhouden en restaureren van gebouwd erfgoed is een grote opgave, die niet eenmalig is. De restauratieopgave beperkt zich niet tot rijksmonumenten. Ook het herstel van cultuurhistorische waarden van provinciale- en gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden in beschermde dorps- en stadsgezichten en andersoortig karakteristiek vastgoed vraagt om de nodige inspanning. 

Het Restauratiefonds biedt financiële oplossingen voor overheden en andere marktpartijen (o.a. private fondsen) die de restauratie van monumenten willen stimuleren. Daarnaast beschikt het Restauratiefonds over kennis over deze opgave en het bijbehorende (financiële) proces. Deze kennis delen wij graag met u.

Financieringsmogelijkheden

Het behoud van een monument komt vele mensen ten goede, maar de (financiële) last om het monument in stand te houden, rust vooral op de schouders van de eigenaar. Als overheid kunt u eigenaren stimuleren bij het restaureren van hun pand door samen met het Restauratiefonds financiële regelingen op te zetten. 

Sinds de oprichting financiert het Restauratiefonds restauraties van monumenten. Daartoe zetten wij Revolverende Fondsen voor overheden op, van waaruit laagrentende leningen aan eigenaren worden verstrekt. Ook betalen wij voor het Rijk en diverse provincies en gemeente subsidies voor restauratie uit.

Kennisdeling

Het Restauratiefonds geeft advies en begeleiding bij alle financiële en procesmatige aspecten van de restauratie van een monument. Dit is erg belangrijk, juist omdat het gaat om kwetsbare en waardevolle objecten. Het luistert bijvoorbeeld nauw of de juiste aannemer wordt ingeschakeld of dat de taxatie goed in elkaar zit. Dergelijke kennis brengen wij bijeen voor de monumenteigenaar in uw regio. Dit doen we onder meer door middel van de Restauratiewijzer.

Het Restauratiefonds organiseert of neemt ook regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen over restauratie.

Aan de slag