Privacyverklaring Restauratiefonds bij sollicitaties

Algemeen

Deze Privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Restauratiefonds  omgaat met de door u aan Restauratiefonds toevertrouwde persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie. Wanneer u aan Restauratiefonds persoonsgegevens verstrekt en Restauratiefonds deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet Restauratiefonds dat uiterst zorgvuldig.

Waarvoor gebruikt Restauratiefonds de persoonsgegevens (doeleinden)?

Restauratiefonds gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u uw de gegevens heeft verstrekt. De mogelijke doeleinden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “Specifieke doeleinden en verwerkers bij sollicitaties” gespecificeerd.

Toestemming, Overeenkomst

U heeft Restauratiefonds toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Daarnaast kan het zo zijn dat u dit met Restauratiefonds bent overeengekomen in een arbeidsovereenkomst.

Met wie kan Restauratiefonds uw persoonsgegevens delen?

Restauratiefonds verstrekt uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten Restauratiefonds, tenzij Restauratiefonds dit vooraf heeft aangegeven. Met deze derden die op verzoek van Restauratiefonds uw persoonsgegevens gebruiken voor een specifiek doel (de verwerkers) heeft Restauratiefonds goede afspraken gemaakt zodat de veiligheid van  uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft. De verwerkers worden verderop in deze Privacyverklaring onder “Specifieke doeleinden en verwerkers bij sollicitaties” nader gespecificeerd. Restauratiefonds zal ook persoonsgegevens delen als  Restauratiefonds daar wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst).

Beveiliging

Restauratiefonds neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van de door Restauratiefonds ingeschakelde derden (verwerkers) dat zij hetzelfde doen. Restauratiefonds bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet Restauratiefonds verplicht om de gegevens te bewaren.

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken

Wanneer u gebruik wenst te maken van  uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, op het verwijderen van  uw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoeken rechtstreeks bij Restauratiefonds indienen via het speciaal daarvoor bedoelde emailadres privacy@Restauratiefonds.nl

Specifieke doeleinden en verwerkers bij sollicitaties: 

U heeft gesolliciteerd bij Restauratiefonds

Doeleinden

Het administreren en beoordelen van uw sollicitatie, het tot standkomen van de arbeidsovereenkomst het uitvoeren en beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 

Delen met derden (verwerkers)

Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in verband met het afhandelen van de sollicitatie of het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst  heeft Restauratiefonds derden ingeschakeld. Restauratiefonds verstrekt aan deze verwerkers uw persoonsgegevens alleen maar om deze specifieke activiteiten uit te kunnen voeren.  Met de volgende andere partijen kan Restauratiefonds in specifieke situaties uw persoonsgegevens delen:

  • Derden die inzage kunnen hebben in de geautomatiseerde systemen waarmee uw arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd (IT-leveranciers);
  • Arbodienst;
  • Bedrijfsarts en psycholoog;
  • De uitvoerder van de autoleaseregeling;
  • Opleidingsinstituut en/of coaches;
  • De uitvoerder van de pensioenregeling.

Website

Restauratiefonds verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering, om haar diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te kunnen ontwikkelen. Restauratiefonds is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat we deze bezoekers identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.

Terug naar algemene Privacyverklaring