Opengestelde Monumenten-Lening

Opengestelde Monumenten-Lening

Bent u eigenaar van een publiekstoegankelijk rijksmonument en heeft u inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen en kunt u dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken?

Soort monument

Wat houdt deze lening in?

Veel sectoren worden hard getroffen door de uitbraak van COVID-19 en dat geldt helaas ook voor de culturele sector in Nederland. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is geld beschikbaar gesteld voor aanvullende, financiële ondersteuning van de creatieve en culturele sector.

Eén van de steunmaatregelen is een leenfaciliteit voor opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten: de Opengestelde Monumenten-Lening. Deze leenfaciliteit is dus specifiek bestemd voor rijksmonumenten.

De Opengestelde Monumenten-Lening is een tijdelijke stimuleringsmaatregel. De regeling van de Opengestelde Monumenten-Lening is medio december 2021 verlengd tot 1 juli 2022. Tot 1 juni 2022 kunt u uw aanvraag bij ons indienen, zodat wij tijdig de lening aan u kunnen uitbetalen. Wilt u graag een aanvraag indienen? Neem dan contact op met onze accountmanager Harry Kers via telefoon 06 51 40 37 32. Hij helpt u graag, zodat u het aanvraagproces spoedig kunt doorlopen. 

Deze achtergestelde lening is bedoeld voor eigenaren van één of meerdere publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de coronamaatregelen inkomstenderving hebben en dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken. Met de Opengestelde Monumenten-Lening wordt de liquiditeitsbehoefte afgedekt die is veroorzaakt door deze inkomstenderving.

De Opengestelde Monumenten-Lening is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Hierbij bestaat de mogelijkheid om maximaal de eerste drie jaar alleen rente te betalen en daarna te beginnen met aflossen. De hoogte van de lening is afhankelijk van de vastgestelde liquiditeitsbehoefte. 

U vraagt de lening aan nadat u een eerste berekening heeft gemaakt van de liquiditeitsbehoefte en hiervoor het inventarisatieformulier heeft ingevuld. Uitleg hierover kunt u vinden bij ‘Bepalen hoogte van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte’. 

 • U leent tegen een lage rente vanaf 1,0% (5% onder de marktrente, met een minimum van 1,0%)
 • U kunt kiezen voor een looptijd van maximaal 15 jaar en een aflossingsvrije periode van maximaal 3 jaar
 • U kunt onbeperkt vergoedingsvrij aflossen

Bepalen hoogte van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte

Voordat u een Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt moet u eerst de tijdelijke liquiditeitsbehoefte bepalen, die is ontstaan door de inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen. De grondslag van lening is de (verwachte) inkomstenderving tot 1 juli 2022. 

Om dit te bepalen heeft het Restauratiefonds in nauwe samenwerking met de Federatie Instandhouding Monumenten en ander belangenbehartigers uit de erfgoedwereld een rekenmodel ontwikkeld: het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten.

In dit formulier worden samengevat de volgende stappen doorlopen om de liquiditeitsbehoefte te bepalen:

 • Allereerst maakt u een onderscheid tussen de publieksgerelateerde inkomsten, de publieksgerelateerde huurinkomsten en de vaste niet corona-afhankelijke inkomsten;
 • Vervolgens specificeert u de kosten zoals personeelskosten en inkoopkosten;
 • Op basis van een geschatte relatieve daling van de publieksgerelateerde (huur)inkomsten sinds de corona-uitbraak en geschatte gecorrigeerde kosten wordt de voorlopige grondslag bepaald. Bij het corrigeren van de kosten wordt rekening gehouden met andere compensatiemaatregelen zoals de NOW-regeling;
 • De voorlopige grondslag wordt verlaagd met verantwoord te onttrekken (of al onttrokken) liquide vermogen;
 • De voorlopige grondslag wordt verlaagd met de eerder aan u verstrekte Opengestelde Monumenten-Lening(en);
 • De voorlopige grondslag kan worden verhoogd met de rentelasten van het eerste jaar van de looptijd, de notariskosten en de behandelingskosten van het Restauratiefonds; 
 • Het Restauratiefonds neemt de uitkomst door en stelt deze na controle van aangeleverde (financiële) documenten definitief vast.

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Huidige rentetarieven voor Opengestelde Monumenten-Lening

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
15 jaar 1.0%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Bent u eigenaar van een publiekstoegankelijk rijksmonument en heeft u inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen en kunt u dit met de generieke COVID-19 steunmaatregelen onvoldoende kunnen dekken? Dan kunt u mogelijk een Opengestelde Monumenten-Lening aanvragen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 8 stappen

De Opengestelde Monumenten-Lening is een tijdelijke stimuleringsmaatregel. De regeling van de Opengestelde Monumenten-Lening is medio december 2021 verlengd tot 1 juli 2022. Tot 1 juni 2022 kunt u uw aanvraag bij ons indienen, zodat wij tijdig de lening aan u kunnen uitbetalen. Wilt u graag een aanvraag indienen? Neem dan contact op met onze accountmanager Harry Kers via telefoon 088 – 253 90 20. Hij helpt u graag, zodat u het aanvraagproces spoedig kunt doorlopen. 

In onderstaande Werkwijze staat hoe u een Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt. Neem deze stappen goed door. Zij bevatten ook de te downloaden documenten die u nodig heeft bij het aanvragen:

 1. Download het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten
  Corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten
 2. Maak een persoonlijk account aan op mijn.restauratiefonds.nl
 3. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 4. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 5. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 6. Lever alle benodigde documenten aan
  - Het corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten (indien u deze niet eerder heeft aangeleverd)
  - (Financiële) documenten, zoals jaarcijfers en prognosecijfers
  - Een onderbouwing van uw uitgangspunten en prognoses in een actieplan (of uitgebreider businessplan). Hiervoor hebben wij gezamenlijk met de Federatie Instandhouding Monumenten een sjabloon ontwikkeld voor een actieplan.  Indien u een uitgebreider businessplan wilt aanleveren, dan dient deze minimaal de onderwerpen te bevatten uit het actieplan. Download hier het actieplan
 7. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 8. Na uw goedkeuring van de offerte en het tekenen van de achterstellingsakte bij de notaris ontvangt u het geleende bedrag.

Bij alle stappen geldt dat u contact kunt opnemen met het Corona Care Team als u vragen heeft over de stappen of de in te vullen documenten. Het Corona Care Team is te bereiken via het e-mailadres corona@restauratiefonds.nl of telefonisch via 088 253 91 70.

Voorwaarden

U als eigenaar

 • U bent eigenaar van één of meerdere opengestelde (publiekstoegankelijke) rijksmonumenten;
 • U streeft als eigenaar primair of overwegend behoud en instandhouding van rijksmonumenten na, dit ter beoordeling door het Restauratiefonds;
 • U heeft als eigenaar aantoonbaar inkomstenderving met betrekking tot het monument als gevolg van COVID-19. Dit heeft een negatieve invloed op het huidig en toekomstig beheer en instandhouding van de publiekstoegankelijke monumenten;
 • Als u als eigenaar het opengestelde monument verhuurt gaan wij uit van de huurderving, tenzij er feitelijk sprake is van één onderneming met de huurder die het monument exploiteert. Op nadrukkelijk verzoek van de eigenaar kan het Restauratiefonds de gezamenlijke inkomstenderving beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de feitelijke omstandigheden. Een van de vereisten is dat er sprake moet zijn van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting tussen de eigenaar en de rechtspersoon die het monument exploiteert; 
 • U dient volgens de Europese staatssteunregels niet te worden aangemerkt als een 'onderneming in moeilijkheden';
 • U wordt als eigenaar door het Restauratiefonds niet gekwalificeerd als consument zoals bedoeld in de Wft;
 • Er wordt vastgesteld dat de inkomstenderving niet voldoende kan worden opgevangen met de generieke COVID-19 maatregelen van de rijksoverheid en de eigen liquide reserves (voor zover verantwoord om te onttrekken);
 • Uw kredietbeoordeling is positief op basis van het aangeleverde ‘corona inventarisatieformulier opengestelde monumenten’, het aangeleverde businessplan of actieplan en de aangeleverde (financiële) documenten.

Uw monument

 • Publiek heeft zonder exclusieve aanmelding met enige regelmaat per jaar toegang tot het rijksmonument, waarbij het kan gaan om onder andere toegang voor bezichtiging, evenementen, horeca, winkels en andere vergelijkbare functies.

De aanvraag

 • Uw lening bedraagt minimaal 10.000 euro en maximaal 3.500.000 euro, als dit passend is binnen de staatssteunregels;
 • De behandelingskosten wijken af van de reguliere behandelingskosten. De behandelingskosten van een Opengestelde Monumenten-Lening bedragen 1% van het te verstrekken leningbedrag met een maximum van € 975,00;
 • U moet het opengestelde rijksmonument verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm. Hiervoor bestaat een opstalverzekering.

Op www.restauratiefonds.nl/voorwaarden vindt u de volgende voorwaarden die van toepassing zijn:

 

Productkenmerken

Rente

De rente van de Opengestelde Monumenten-Lening ligt 5 procentpunt lager dan de basisrente van het Restauratiefonds. Deze basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De rente van de Opengestelde Monumenten-Lening is minimaal 1,0%.

De Opengestelde Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar. De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening. Er vindt dus tijdens de looptijd geen herziening plaats van het rentepercentage, aangezien na afloop van de rentevaste periode de lening is afgelost.

Hoogte lening

De lening is gebaseerd op de totaalsom van de tijdelijke liquiditeitsbehoefte, zoals deze wordt vastgesteld door het Restauratiefonds op basis van een inventarisatieformulier en de onderbouwing door de aanvrager van de geldlening.

Deze totaalsom kan worden verhoogd met de volgende kosten:

 • voorzienbare rentelasten van de Opengestelde Monumenten-Lening gedurende het eerste jaar van de looptijd;
 • de notariskosten;
 • de behandelingskosten die in rekening worden gebracht door het Restauratiefonds.

Het minimumbedrag voor de lening is 10.000 euro. Het maximumbedrag voor de lening is 3.500.000 euro, als dit passend is binnen de staatssteunregels.

Looptijd

De Opengestelde Monumenten-Lening heeft een maximale looptijd van 15 jaar.

Maandbedrag

Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.
De Opengestelde Monumenten-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt.

 Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de lening brengen wij behandelingskosten in rekening. In tegenstelling tot de genoemde kosten op onze website bedragen de behandelingskosten van een Opengestelde Monumenten-Lening 1% van het te verstrekken leningbedrag met een maximum van € 975,00.

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Zekerheden

Als u bij het Restauratiefonds al eerder een hypothecaire geldlening heeft afgesloten (een bankhypotheek), dan geldt deze zekerheid ook voor deze akte van geldlening.

Uitbetaling van het leningbedrag

Het leningbedrag wordt beschikbaar gesteld bij verstrekking van de Opengestelde Monumenten-Lening. De behandelingskosten worden in mindering gebracht op het via de notaris uit te betalen bedrag.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Opengestelde Monumenten-Lening aanvraagt.

Achtergestelde lening

De Opengestelde Monumenten-Lening is een achtergestelde lening. Dat betekent dat de lening is achtergesteld ten opzichte van uw huidige lopende leningen elders. De achterstelling geldt niet ten opzichte van andere eveneens achtergestelde leningen. 

Verplichte verzekering

U moet zich met een opstalverzekering verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm. U moet sowieso het opengestelde monument verzekeren. Lees meer over deze verzekeringen.

De lening moet u terug betalen

De Opengestelde Monumenten-Lening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks een vast bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Ook lost u de Opengestelde Monumenten-Lening af bij verkoop van het monument, tenzij bij de verkoop andere afspraken worden gemaakt. 

Keuze voor een aflossingsvrije periode

De Opengestelde Monumenten-Lening kent de mogelijkheid om maximaal 3 jaar alleen rente te betalen en daarna te beginnen met aflossen. Deze keuze zal aan moeten sluiten op de verwachtingen qua herstel van de inkomsten vanuit de opengestelde monumenten. Langer wachten met aflossen betekent immers een hogere maandelijkse aflossing in het resterende deel van de looptijd.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Opengestelde Monumenten-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst van het opengestelde rijksmonument onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Opengestelde Monumenten-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over. Deze moet u terug betalen. Hierover zal een afspraak gemaakt moeten worden met het Restauratiefonds.

Tijdelijk beschikbaar

De Opengestelde Monumenten-Lening is een tijdelijke stimuleringsmaatregel. De regeling is verlengd tot 1 juli 2022. Tot 1 juni 2022 kunt u uw aanvraag bij ons indienen. Wilt u op dit moment al een nieuwe aanvraag indienen? Neem dan contact op met onze accountmanager Harry Kers via telefoon 088 – 253 90 20.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Herbestemming.nu

Laat u inspireren door meer dan 250 projectverhalen van ondernemers in een monumentaal pand.
In verschillende kennisdossiers en whitepapers wordt alle benodigde informatie gedeeld die u nodig heeft gedurende het proces van herbestemmen.

Bezoek Herbestemming.nu