Disclaimer

Voor het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven van Nationaal Restauratiefonds gelden de volgende voorwaarden.

  • De informatie die op deze website en/of in de digitale nieuwsbrieven wordt weergegeven is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Als zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
  • Het Restauratiefonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van zijn digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die hij betrouwbaar acht. Het Restauratiefonds garandeert niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Het Restauratiefonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website en/of de digitale nieuwsbrieven kunnen zonder nadere aankondiging door het Restauratiefonds worden gewijzigd zonder dat het Restauratiefonds hiertoe verplicht kan worden.
  • Het volgende gebruik van deze website is niet toegestaan: gebruik dat andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.
  • Op de website kan en/of in de digitale nieuwsbrieven, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De vermelding van links naar websites van derden op de website of in nieuwsbrieven van het Restauratiefonds, betekent niet dat het Restauratiefonds de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De inhoud van deze informatie wordt door het Restauratiefonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het Restauratiefonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan het Restauratiefonds of zijn toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Restauratiefonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Elektronische communicatie

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de digitale nieuwsbrieven naar het Restauratiefonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de privacy verklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico. Het Restauratiefonds raadt daarom af vertrouwelijke informatie per e-mail aan het Restauratiefonds te sturen. Als u er voor kiest berichten per e-mail aan het Restauratiefonds te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Deze website en/of de digitale nieuwsbrieven richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en de privacy verklaring is Nederlands recht van toepassing. Het Restauratiefonds beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

© 2017 Stichting Nationaal Restauratiefonds