Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website en/of digitale nieuwsbrieven van Nationaal Restauratiefonds gelden de volgende voorwaarden.

  • De op deze website en/of in de digitale nieuwsbrieven weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
  • Nationaal Restauratiefonds heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en/of het opstellen van haar digitale nieuwsbrieven en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Het Restauratiefonds garandeert niet dat de website en/of digitale nieuwsbrieven altijd foutloos of ononderbroken functioneren dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Het Restauratiefonds wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website en/of de digitale nieuwsbrieven kunnen zonder nadere aankondiging door het Restauratiefonds worden gewijzigd zonder dat het Restauratiefonds hiertoe verplicht kan worden.
  • Op de website kan en/of in de digitale nieuwsbrieven, onder meer via zogenaamde ‘links’, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door het Restauratiefonds niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Het Restauratiefonds wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en werking van deze website en/of de digitale nieuwsbrieven komen uitsluitend toe aan het Restauratiefonds of haar toeleveranciers. Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Restauratiefonds is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die rechtstreeks per e-mail wordt verzonden of die via deze website en/of de digitale nieuwsbrieven naar het Restauratiefonds wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in het privacy statement anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Deze website en/of de digitale nieuwsbrieven richten zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op deze website, deze disclaimer en het privacy statement is Nederlands recht van toepassing.

© 2009 Stichting Nationaal Restauratiefonds