Privacyverklaring stichting Nationaal Restauratiefonds

Wij gaan zorgvuldig om met uw privacy. In onze privacyverklaring staat alles op een rij.

Hierin staat dat wij transparant zijn over welke gegevens wij van u gebruiken, waarvoor we deze gebruiken en met wie wij deze kunnen delen. Dit is aan de orde als u een lening bij het Restauratiefonds aanvraagt, maar ook bij het opvragen van brochures, het aanmelden voor een nieuwsbrief of het deelnemen aan de Community. Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via privacy@restauratiefonds.nl.

Algemeen

Deze Privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop  het Nationaal Restauratiefonds omgaat met de door u aan het Restauratiefonds toevertrouwde persoonsgegevens.  Wanneer u aan het Restauratiefonds persoonsgegevens verstrekt en het Restauratiefonds deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet het Restauratiefonds dat uiterst zorgvuldig.

Waarvoor gebruikt het Restauratiefonds de persoonsgegevens (doeleinden)?
Het Restauratiefonds gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het specifieke doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. De mogelijke doeleinden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie gespecificeerd.

Toestemming, Overeenkomst
U heeft het Restauratiefonds toestemming gegeven tot het verwerken van de persoonsgegevens voor het specifieke doel. Daarnaast is het vaak zo dat u dit met het Restauratiefonds bent overeengekomen in bijvoorbeeld een geaccepteerde offerte of in de leningovereenkomst en leningsvoorwaarden.

Met wie kan het Restauratiefonds uw persoonsgegevens delen?
Het Restauratiefonds verstrekt uw persoonsgegevens niet aan partijen buiten het Restauratiefonds, tenzij het Restauratiefonds dit vooraf heeft aangegeven. Met deze derden die op verzoek van het Restauratiefonds uw persoonsgegevens gebruiken voor een specifiek doel (de verwerkers) heeft het Restauratiefonds goede afspraken gemaakt zodat de veiligheid van uw persoonsgegevens volledig gewaarborgd blijft. De derden worden verderop in deze Privacyverklaring onder “Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie” per mogelijke situatie nader gespecificeerd. Het Restauratiefonds deelt ook persoonsgegevens als het Restauratiefonds daar wettelijk toe verplicht is (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst), of wanneer het onderdeel is van de met u gemaakte afspraken ( overeenkomst).

Beveiliging
Het Restauratiefonds neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eist van de door het Restauratiefonds ingeschakelde derden (verwerkers) dat zij hetzelfde doen. Het Restauratiefonds bewaart uw persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt. En zo lang de wet het Restauratiefonds verplicht om de gegevens te bewaren. 

Uw rechten en het contactadres voor privacy vraagstukken
Wanneer u gebruik wenst te maken van uw rechten als betrokkene (recht op inzage, recht op correctie, recht op beperken van het verwerken van uw gegevens, recht op het verwijderen van uw gegevens, recht op het digitaal meenemen van uw gegevens), kunt u uw verzoeken rechtstreeks bij het Restauratiefonds indienen via het speciaal daarvoor bedoelde e-mailadres privacy@restauratiefonds.nl.

Specifieke doeleinden en verwerkers per situatie

U vraagt een lening aan en/of u heeft een lening bij het Restauratiefonds
Doeleinden: het administreren en beoordelen van uw leningaanvraag, het tot stand komen van de lening en het vestigen van zekerheden (bijvoorbeeld een recht van hypotheek), het beheren van de lening, het beëindigen van de lening of het eventueel testen van de geautomatiseerde systemen.

Delen met derden (verwerkers)
Voor de uitvoering van een aantal werkzaamheden in verband met het afhandelen van de leningaanvraag of het uitvoeren van de lening heeft het Restauratiefonds derden ingeschakeld. Restauratiefonds verstrekt uw persoonsgegevens alleen maar aan deze verwerkers om deze specifieke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Met de volgende partijen kan het Restauratiefonds in specifieke situaties uw persoonsgegevens delen:

 • Het BKR voor het beoordelen van de leningaanvraag en het toetsen op betalingsgedrag, het registreren van  specifieke leningen/kredieten en het registreren van achterstanden en andere bijzonderheden in verband met de lening.
 • De notaris voor het passeren van de lening en het vestigen van het hypotheek- en/of pandrecht, maar ook het eventueel inroepen van  het hypotheekrecht,  het beëindigen van de lening en het doorhalen van het hypotheekrecht.
 • Een deurwaarder voor het uitvoeren van invorderingsacties wanneer u uw verplichtingen niet nakomt. 
 • Een advocaat voor het nemen van maatregelen wanneer de uitvoering van de lening daar aanleiding toe geeft.
 • Een partij die een garantie heeft verstrekt (bankgarantie, borgtochtgarantie, waaronder gemeentegarantie).
 • Aan derden die in opdracht van het Restauratiefonds gepersonaliseerde brieven sturen die betrekking hebben op uw lening (zoals een jaaropgave).
 • Aan derden die inzage hebben in de geautomatiseerde systemen waarmee uw lening wordt uitgevoerd (IT-leveranciers).
 • Het Rijk (waaronder de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), provincies en gemeenten wanneer u een Restauratiefonds-hypotheek of een Restauratiefondsplus-hypotheek, een Duurzame Monumenten-lening, Duurzame Monumentenplus-Lening, Kerken Nevenfunctie-Lening of een Duurzame Scholenfonds-Lening heeft aangevraagd en afgesloten.
 • Provincies of gemeenten die het fonds waaruit uw lening wordt verstrekt hebben gefinancierd wanneer u een Regionale Restauratiefonds-hypotheek heeft aangevraagd en afgesloten.
 • Het Cultuurfonds en het bij uw financiering betrokken overheidsorgaan wanneer u een Cultuurfonds-hypotheek  of een Fonds 1818-hypotheek heeft aangevraagd en afgesloten.
 • Private stichtingen wanneer u een Regionale Restauratiefonds-hypotheek uit het Monumentenfonds heeft afgesloten dat door de desbetreffende stichting is gefinancierd.

U bent deelnemer aan de Monumenten Community
Doeleinden: het door het Restauratiefonds beheren van de Monumenten Community, per mail informeren over activiteiten die verband houden met de Monumenten Community, beantwoorden door het Restauratiefonds van vragen die binnen de Monumenten Community worden gesteld.

U bent benaderd voor een onderzoek, u heeft u aangemeld voor een mailing, specifieke actie, of voor een specifieke activiteit
Doeleinden: per specifieke situatie wordt aangegeven waarvoor het Restauratiefonds de verstrekte persoonsgegevens gebruikt en, als dat van toepassing is, met wie ze eventueel worden gedeeld naast derden die inzage hebben in de geautomatiseerde systemen waarmee de specifieke activiteit wordt uitgevoerd  (IT-leveranciers). Deze privacyverklaring is ook in deze situaties van toepassing.

U solliciteert bij het Restauratiefonds
Deze Privacyverklaring bevat informatie over de wijze waarop Restauratiefonds  omgaat met de door u aan Restauratiefonds toevertrouwde persoonsgegevens in verband met uw sollicitatie. Wanneer u aan Restauratiefonds persoonsgegevens verstrekt en Restauratiefonds deze persoonsgegevens gaat gebruiken (verwerken als verwerkingsverantwoordelijke), doet Restauratiefonds dat uiterst zorgvuldig. Lees verder

Restauratiefonds als verwerker voor andere partijen
In een aantal gevallen heeft u weliswaar met het Restauratiefonds te maken, maar is het Restauratiefonds jegens u niet primair verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Het Restauratiefonds is in die gevallen door een derde gevraagd uw gegevens te verwerken. Dit is in de situatie dat het Restauratiefonds voor een subsidieverstrekker de uitbetaling en eventuele terugvordering van subsidies verzorgt. Het kan gaan om subsidies die verstrekt worden door het Rijk of door een provincie. In deze situatie verwerkt het Restauratiefonds, onder verantwoordelijkheid van de subsidieverstrekker uw persoonsgegevens en heeft het Restauratiefonds met deze verwerkingsverantwoordelijke daarover afspraken gemaakt. In de situatie dat door het Restauratiefonds leningen worden verstrekt, kan het Restauratiefonds ook de rol van verwerker hebben, waarbij het Rijk, desbetreffende provincies of gemeenten voor wat betreft de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens verwerkingsverantwoordelijke zijn.

Website
Het Restauratiefonds verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website voor zijn bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te kunnen maken. Het Restauratiefonds is uitsluitend geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van de website. Daarom worden alleen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren, zoals bijvoorbeeld de meest opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te kunnen zetten. Op deze wijze kan onze dienstverlening verder worden verbeterd.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde pagina's op deze website kunt u zich aanmelden en inschrijven. Op deze pagina's werkt u vervolgens in een beveiligde omgeving zodat de door u ingevulde gegevens worden afgeschermd voor derden. U kunt dit zien aan het gele slotje onderin uw browser-venster. Uw gegevens worden voor later gebruik bewaard. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om op ieder moment uw bezoek te onderbreken, later eenvoudig voort te zetten en uw gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen als u dit wenst. Wanneer u contact met ons opneemt via de website of per e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens door ons gebruikt om uw vraag en/of opmerking te kunnen beantwoorden.

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door links met deze website zijn verbonden.

Lees ook onze disclaimer.

Vragen en contact

Als u een vraag heeft over het privacybeleid kunt u contact opnemen met:

Nationaal Restauratiefonds
Afdeling Marketing, Informatie & Communicatie
T.a.v. mevrouw Margriet Boer
Postbus 2207, 3800 CE Amersfoort
privacy@restauratiefonds.nl
088 253 90 60

Wijzigingen

Deze website is voortdurend in ontwikkeling. Met het oog hierop kan onze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy statement voor het meest actuele privacybeleid op deze website.

© 2018 Stichting Nationaal Restauratiefonds