Het belang van een goed DuMo-advies

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Heeft u plannen, raadpleeg dan uw gemeente. Schakel een Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo) in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

Waarom werkt het Restauratiefonds samen met DuMo-adviseurs?

Het Restauratiefonds  financiert het  in stand houden van monumenten en geeft zelf geen advies over de mogelijkheden van energiebesparing.  Verduurzaming is mogelijk, mits het zorgvuldig wordt uitgevoerd. Om die reden wil het Restauratiefonds eigenaren goed informeren. Een goed DuMo-advies draagt er aan bij dat uw pand op de juiste wijze wordt verduurzaamd. Een Energiescan Monumenten vormt vaak een goed startpunt.  Met deze scan kunt u een goede afweging maken tussen de te nemen maatregelen en het behoud van de cultuurhistorische waarden. Voor het aanvragen van een Duurzame Monumentenplus-Lening is een Energiescan Monumenten, inclusief energieprestatieadvies verplicht.

Voordelen van Energiescan Monumenten

De voordelen van de scan zijn:

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen (zie maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening);
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel / niet) en wat is (naar verwachting) vergunningsverplichting.

De kosten van een Energiescan verschillen. Dit is onder meer afhankelijk van het type monument of beeldbepalend pand en  de omvang van de ingrepen. Een scan kan worden aangevraagd bij gespecialiseerde DuMO-adviseurs.  

DuMo-adviseurs

Vraag de energiescan aan bij één van onderstaande adviseurs. In de meeste gavellen werken zij landelijk. 

OOMAdvies

DuMo adviseur Oom advies

OOMAdvies voert al ruim 10 jaar energiescans uit. Daarbij stelt zij zich tot doel praktische en op het monument toegesneden, maatregelen te vinden die rekening houden met de comfortwens en financiële draagkracht van de eigenaar en die tevens doorgang kunnen vinden bij monumenteninstanties. Kijk op www.toolkitduurzaamerfgoed.nl voor meer informatie, of bel met OOMAdvies. Vestigingsplaats: Den Haag.

Website OOMAdvies

Huis en Erfgoed Collectief

DuMo adviseur Huis en Erfgoed

Huis en Erfgoed Collectief bestaat uit adviseurs met meer dan alleen kennis van monumenten en energie. Het monumentenbloed stroomt door onze aderen, maar ook de verantwoordelijkheid voor onze wereld. Met passie en ambitie creëren wij verantwoorde en toekomstgerichte oplossingen voor erfgoed. Kijk op de website en vraag naar de mogelijkheden van een energiescan. vestigingsplaats: Lochem/Gramsbergen

Website Huis en Erfgoed Collectief

De Groene Grachten

DuMo adviseur Groene Grachten

De Groene Grachten helpt u om energie te besparen en duurzaam op te wekken in uw monument. Onze energiescan geeft een helder en integraal overzicht van de duurzame mogelijkheden in uw pand. We beoordelen de technische, juridische en financiële haalbaarheid van meer dan 50 duurzame maatregelen. Zie ook de website of mail naar info@degroenegrachten.nl. Vestigingsplaats: Amsterdam

Website Groene Grachten

Dijkoraad

DuMo adviseur Dijkoraad

Dijkoraad is een ERM- Erkend Monumenten Adviesbureau. Onze installatietechnische adviseurs geven maatwerkadvies over het verduurzamen van monumenten.  Doel is om tot een gewogen beslissing te komen met de juiste balans tussen het behoud van de monumentale waarden en passende duurzaamheidsmaatregelen. Vestigingsplaats: Oldenzaal/Zwolle

Website Dijkoraad

Het Oversticht

oversticht

Een DuMo-advies van Het Oversticht is een praktisch rapport waar een aannemer of architect direct mee aan de slag kan. Het geeft de eigenaar inzicht in wat een ingreep kost, welke besparing het oplevert en wat de terugverdientijd is. DuMo adviezen worden onder andere ingezet voor een concrete energievisie voor erfgoed. Energie besparen en opwekken is voor het behoud van erfgoed van belang en kan hier zelfs economisch aan bijdragen. Vestigingsplaats: Zwolle

 

Website Het Oversticht

EMD-monumentenzorg

EMD-monumentenzorg ontwerpt monumentvriendelijke duurzame oplossingen die het wooncomfort van uw monument verbeteren en tegelijkertijd energie besparen. Dat is een lastige opgave, maar heel goed mogelijk, mits wordt uitgegaan van een integrale aanpak. In plaats van versnippering van de werkzaamheden over de verschillende vakdisciplines (ontwerp, bouwkunde, installatie en afwerking) wordt bij een integrale werkwijze uitgegaan van één, speciaal voor deze opgave samengesteld, uitvoeringsteam. Stuur een e-mailbericht naar monumenten@emd-advies.nl of kijk voor meer informatie op de website. Vestigingsplaats: Hall (Gld) 

Website EMD Monumentenzorg

Nibag

nibag

Voor veel historische gebouwen bestaat de behoefte om te verduurzamen. Het is echter vaak onduidelijk wat er precies mogelijk is en wat de kosten hiervoor zijn. Nibag helpt u hier graag bij. Wij verzorgen duurzaamheidadvies voor monumenten (DuMo). Dit advies is uiteraard afgestemd op uw monument en wensen. Zo zorgen wij voor een duurzame, toekomstgerichte oplossing door onze multidisciplinaire aanpak te combineren met onze kennis van energie en passie voor uw erfgoed. Vestigingsplaats: Hengelo/Oss

Website Nibag

Erfgoed Zeeland

erfgoed zeeland

Erfgoed Zeeland heeft, in samenwerking met drie gemeenten, de Hogeschool Zeeland en diverse marktpartijen het duurzaam monumentenpaspoort ontwikkeld. Dit paspoort wordt, na een inspectie van het monument door de Monumentenwacht Zeeland, opgesteld en is een advies op maat, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de eigenaar en de cultuurhistorische kwaliteiten van het monument. Een duurzaam monumentenpaspoort van Erfgoed Zeeland is momenteel alleen te verkrijgen voor eigenaren van woonhuismonumenten in de provincie Zeeland. In de loop van 2019 zal het duurzaam monumentenpaspoort ook bij andere Monumentenwachten verkrijgbaar zijn. Vestigingsplaats: Middelburg. 

Website Erfgoed Zeeland

NIBE

Het NIBE draagt al meer dan 25 jaar bij aan een milieuvriendelijke en gezonde bebouwde omgeving. Onze expertise uit zich in innovatieve adviezen, onderzoeken, ontwerpen en modellen op het gebied van duurzaam bouwen, beleid, energie, binnenmilieu en materiaalkennis. Vestigingsplaats: Bussum. 

Website NIBE

De meeste adviseurs werken landelijk. Alle adviseurs zijn deskundigen op het gebied van verduurzamen van monumenten. Het Restauratiefonds heeft zelf geen belang bij deze partijen. Bent u DuMo-adviseur, voldoet u aan de kwaliteitseisen van het Restauratiefonds en wilt u opgenomen worden in deze lijst? Neem dan contact met het Restauratiefonds voor meer informatie.

Disclaimer

Het doorverwijzen naar de DuMo-adviseurs is geheel vrijblijvend. De informatie van het Restauratiefonds over deze adviseurs is geheel vrijblijvend en kan niet als advies worden aangemerkt. Het Restauratiefonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen, handelen of nalaten van de DuMo-adviseurs jegens u.