Actievoorwaarden Restauratiefonds

​Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op door Stichting Nationaal Restauratiefonds (hierna te noemen: ‘Restauratiefonds’) georganiseerde prijsvragen en promotionele acties. Door deelname aan de prijsvraag of actie gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 • Op de website www.restauratiefonds.nl, www.monumenten.nl, www.community.monumenten.nl en www.herbestemming.nl zal per prijsvraag of actie vermeld worden op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van het Restauratiefonds en hun directe familieleden alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende acties (waaronder begrepen leveranciers, sponsors of producenten). 
 • Na het winnen van een prijs in een prijsvraag of actie van het Restauratiefonds is de winnaar gedurende een periode van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van bekendmaking van de gewonnen prijs, uitgesloten van deelname aan nieuwe prijsvragen of acties van het Restauratiefonds waarbij prijzen kunnen worden gewonnen. 
 • Het Restauratiefonds behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens het Restauratiefonds of derden. 
 • De prijs staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. 
 • De winnaars zullen worden aangewezen door het Restauratiefonds. Per prijsvraag of actie zal worden aangegeven wanneer de trekking plaats zal vinden. 
 • Aan winnaars kan gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verbandhoudend met de prijsvragen of actie, zoals foto opnamen en interviews. Het Restauratiefonds heeft het recht deze foto opnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Het Restauratiefonds is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar. 
 • De winnaars zullen vermeld worden op de website van het Restauratiefonds en zullen per post, e-mail of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 • Binnen enkele weken zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de bijzondere actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, persoonlijk aan de winnaar worden overhandigd.
 • Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt het Restauratiefonds zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden.
 • Het Restauratiefonds aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is het Restauratiefonds niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, beschadiging of verlies).
 • Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor beurzen, bijeenkomsten dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. 
 • Het Restauratiefonds is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar. 
 • Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van het Restauratiefonds aanvaarden deelnemers deze volledige algemene voorwaarden. Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke regels worden opgesteld, zullen die regels als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement. 
 • Deze voorwaarden (inclusief de specifieke spelvoorwaarden) kunnen te allen tijde door het Restauratiefonds worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 
 • De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens. Het Restauratiefonds mag de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden. 
 • Het Restauratiefonds behoudt zich het recht voor het spel vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.

Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen, acties of deze algemene voorwaarden kunnen per post of mail gesteld worden via info@restauratiefonds.nl of Postbus 2207, 3800 CE Amersfoort. 

 • Kantoor Restauratiefonds
 • Kantoor Restauratiefonds
 • Kantoor Restauratiefonds