Herbestemming stimuleren

Veel monumentale panden zoals kerken, fabrieken, kantoren en boerderijen verliezen hun functie en staan leeg. Een nieuwe bestemming leidt tot hergebruik en vergroot de mogelijkheden tot behoud. Een succesvolle herbestemming heeft ook meerwaarde voor de omgeving. Denk aan leefbaarheid, toerisme, werkgelegenheid en versterken lokale economie. 

Het Restauratiefonds biedt financiële oplossingen voor overheden en andere marktpartijen (o.a. private fondsen) die de herbestemming van leegstaand erfgoed willen stimuleren. Daarnaast beschikt het Restauratiefonds over kennis over deze opgave en het bijbehorende (financiële) proces. Deze kennis delen wij graag met u.

Financieringsmogelijkheden

Het Restauratiefonds werkt op het gebied van herbestemming samen met het Rijk, provincies, gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor kunnen er financiële oplossingen aangeboden worden aan de monumenteigenaren. Naast de mogelijkheid om een laagrentende lening aan te vragen voor de restauratie of verduurzaming van een monument, kunnen in een aantal regio’s nu ook herbestemmingsmaatregelen tegen een gunstige rente gefinancierd worden. Regelingen via het Restauratiefonds van waaruit investeringen in herbestemming laagrentend gefinancierd kunnen worden zijn onder meer het Gelders Monumentenfonds en het Drents Monumentenfonds.

Kennisdeling

Het Restauratiefonds is niet alleen financier van herbestemmingsprojecten, maar beschikt ook over veel kennis over  dit thema en het bijbehorende financiële proces.  
 
Wij delen onze kennis daarom graag met u. Ook bevorderen wij graag de onderlinge kennisdeling. Waar mogelijk verbinden wij overheden, financiers en ondernemers. Wij weten namelijk als geen ander dat naast een financiering en (lokaal) draagvlak een goede samenwerking tussen overheid en initiatiefnemer vaak de sleutel vormt tot een geslaagde herbestemming.
 
Het Restauratiefonds organiseert of neemt daarom regelmatig deel aan bijeenkomsten en cursussen over herbestemming. Lees meer over Samen voorlichten.

 

Herbestemmen

Met de website Herbestemming.nu wil het Restauratiefonds initiatiefnemers en betrokkenen van herbestemmingen met kennis en praktijkvoorbeelden ondersteunen bij hun plannen, om zo een bijdrage te leveren aan het in stand houden van monumenten. De informatie is ingedeeld in kennisdossiers, projecten en nieuwsberichten. Met de website Herbestemming.nu is met een aantal kennispartners het initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voortgezet. 

Ga naar Herbestemming.nu

Artikel: Ondernemers met lef

Hans Jacobs van het Restauratiefonds vertelt: "Onderscheidend vermogen, daar draait het om bij ondernemen in een monument." Lees het artikel op MMNieuws

 

Eigen fonds

Denk eens aan de inzet van een Eigen fonds. Wilt u een vitale stad met behoud van monumenten? 

  • Restauratiefondsplus-hypotheek

    • Restaureren

    Gaat u binnenkort een rijksmonument dat niet is geregistreerd als woonhuis  omvangrijk restaureren en/of onderhouden? Dan kunt u een laagrentende Restauratiefondsplus-hypotheek aanvragen.