De CAR-Verzekering

Een CAR (Construction All Risks)-verzekering is noodzakelijk bij verbouwing of restauratie. Het is een zogenaamde ‘parapluverzekering’. Alle partijen die bij een verbouwing, aanbouw of restauratie zijn betrokken kunnen ermee worden verzekerd: opdrachtgever, aannemer(s) en onderaannemer(s). Dat voorkomt discussie over de aansprakelijkheidsvraag. De gewone opstalverzekering wordt hiermee ook uitgebreid: in principe worden alle van buiten komende onheilen die met het werk te maken hebben verzekerd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade aan een naburig pand, die is veroorzaakt door de werkzaamheden van uw aannemer.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Voorwaarden voor de laagrentende hypotheken van het Restauratiefonds

Voor de laagrentende hypotheken die verstrekt wordt door het Restauratiefonds is het verplicht dat voor de duur van de restauratie een CAR-verzekering wordt afgesloten.

Dekking CAR-verzekering

Doordat er geen standaardpolis bestaat, bieden niet alle CAR-verzekeringen dezelfde dekking. Doorgaans is de CAR-polis echter in de volgende rubrieken verdeeld:

 • Dekking van het cascorisico
  Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld materiële schade ten gevolge van brand, diefstal, vandalisme, storm, ondeskundig handelen en gebrekkige bouwmaterialen. Daarbij worden de volgende ‘rubrieken’ onderscheiden:
  het werk, schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, schade aan hulpmaterieel (keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel) en eigendommen van het personeel en bouwdirectie.
 • Dekking van het aansprakelijkheidsrisico
  Denk hierbij aan schade aan naburige panden van het te restaureren monument ten gevolge van afwaaiende nieuwe dakpannen, het omvallen van bouwhekken, trillingsschade ten gevolge van heiwerk maar ook aan schade in de omgeving door het onttrekken van water uit de grond door middel van bronbemaling. Ook kan dekking worden gegeven voor dood of letsel ten gevolge van de uitvoering van het project.

De rubriek ‘het werk' vormt de essentie van de CAR-dekking. De CAR-verzekering biedt de bij het bouwwerk betrokken partijen dekking tegen de financiële gevolgen van materiële schade aan en/of verlies of vernietiging van het werk op wat voor een manier dan ook ontstaan. De overige rubrieken zijn facultatief.

Aannemer sluit CAR-verzekering af

Als uw aannemer u vertelt dat de CAR-verzekering geregeld is, sta er dan bij stil voor welke rubrieken er verzekerd is. Wij raden u mede daarom dringend aan een kopie van de (doorlopende) polis te vragen. Kijkt u dan ook even naar het eigen risico van de aannemer. Als dit erg hoog is, loopt u als eigenaar alsnog een risico als er zich een calamiteit voor doet.

U sluit zelf de CAR-verzekering af

In een aantal gevallen is het verstandig zelf de CAR-verzekering af te sluiten (in plaats dat uw aannemer dit doet). Hieronder vermelden we een aantal situaties waarin u dit kunt overwegen. Veel aannemers verlenen een korting op de aanneemsom indien u aangeeft, dat u zelf een CAR-verzekering sluit.

 • Als er meerdere uitvoerenden zijn
  Attentie is geboden als u niet met één hoofdaannemer werkt maar bijvoorbeeld zelf de diverse onderaannemers aanstuurt. Of als u een rietdekker en een aannemer los van elkaar aan het werk heeft. Hebben de diverse partijen dan een CAR en hoe is de samenloop van de verzekeringen? Voorkomen moet worden dat er in geval van schade naar elkaar gewezen wordt.
 • Als u zelf werkzaamheden uitvoert
  De dekking van de CAR-verzekering van de aannemer biedt meestal alleen dekking voor de in het bestek omschreven werkzaamheden. Niet in het bestek omschreven werkzaamheden zoals het door u zelf (of vrijwilligers) uitgevoerde werk, kunnen een niet onaanzienlijk deel van het totale werk vormen. Daarom verdient de CAR-verzekering voor het gehele project de voorkeur, inclusief werk van mede-aannemers en zelfwerk. Schadeoorzaken zijn soms moeilijk aan te wijzen: ‘Was de waterleiding van slechte kwaliteit of slecht gemonteerd en daardoor lek geraakt, of heeft de eigenaar tijdens de werkzaamheden de leiding lek gestoten?’ Als u als eigenaar de polis zelf afsluit dan weet u zeker dat alle betrokkenen op de polis zijn gedekt en dat hierover geen discussie ontstaat.
 • Als de werkzaamheden schade zouden kunnen toebrengen aan de buren
  De omwonenden wenden zich bij overlast en/of schade door de restauratiewerkzaamheden toch in eerste instantie tot u als eigenaar. Als de verzekering via de aannemer is geregeld, is het minder gemakkelijk om direct over probleemgevallen met de verzekeraar contact te hebben.
 • Als u twijfelt aan de financiële gegoedheid van de aannemer
  Als de aannemer tijdens de restauratie failliet gaat kan een schade-uitkering uit hoofde van de door hem afgesloten CAR-verzekering in de failliete boedel vallen. Bij een faillissement is de verzekering niet meer van toepassing. Als u zelf de CAR-verzekering afsluit, loopt u dit risico niet.
 • Keuze wie de schade herstelt
  U kunt bij schade, wanneer u de CAR-verzekering zelf heeft afgesloten, ook zelf kiezen welke aannemer u opdracht geeft de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Een aannemer die de verzekering zelf regelt zal over het algemeen de werkzaamheden zelf uitvoeren.
 • U wilt zelf bepalen wat is meeverzekerd.

De CAR-verzekering kunt u rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij afsluiten. U kunt er, gezien de ingewikkelde materie, ook voor kiezen om dit met hulp van een verzekeringsmakelaar te doen. Deze heeft meer kennis van alle mogelijke valkuilen op assurantiegebied en de bouw. De verzekeringsmakelaar kan de verzekerde ook een onafhankelijk advies geven.

Let op bij afsluiten

het eigen risico wordt nog weleens verhoogd omdat het om een monument gaat.