Mogen wij u de aankoopfinanciering aanbieden?

De aard en omvang van de verbouwingskosten kunnen bepalend zijn voor de vraag of wij u de aankoopfinanciering  kunnen aanbieden. Het is dus essentieel om hier tijdig bij stil te staan.

Neemt u voor de aankoop van het pand eerst contact op met uw RestauratieWijzer-coach. Het Restauratiefonds biedt namelijk de mogelijkheid ook de aankoop van uw monument te financieren, mits de aankoop wordt gevolgd door (grote) restauratie, onderhoudswerkzaamheden en/of verduurzamingswerkzaamheden. Wellicht kan het Restauratiefonds u een aanbieding doen, wel zo gemakkelijk; alles in één hand bij een ervaren partij. Vraag ons naar de mogelijkheden en bekijk welke producten wij aanbieden. Wellicht is er een laagrentende financiering mogelijk voor een deel van de restauratie aan uw pand.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Restauratie en verduurzaming als basis voor maximum Monumenten-hypotheek

Het Restauratiefonds zet zich in voor het in stand houden van monumenten. Vanwege deze doelstelling kunt u uw restauratie en/of onderhoud en verduurzamingsmaatregelen laagrentend bij ons financieren. Verbouwingskosten in uw pand of de aankoop kunt u met een Monumenten-hypotheek (marktconform rentetarief) bij ons financieren. Voorwaarde is dat u het monument restaureert en eventueel verduurzaamt.

visualisatie monumentenhypotheek

Wanneer kunt u de aankoopfinanciering bij ons aanvragen?

Het is in dit kader belangrijk te vermelden dat het Restauratiefonds het financieren van de aankoop vooral aanbiedt om mogelijk te maken dat de noodzakelijke restauratie plaats vindt en daarmee het pand in stand blijft. Het Restauratiefonds biedt de aankoopfinanciering niet aan om het bezit van monumentale panden te stimuleren. Daarom gelden er voor een aankoopfinanciering een aantal specifieke, op de uitvoering van de restauratie gerichte, voorwaarden.

  • Wij vragen bij de aanvraag al een globale begroting van een architect of aannemer (een schetsplan is voldoende).
  • Verder dienen de subsidiabele kosten een substantieel deel van de totale financiering te vormen. Dit deel ligt ongeveer op 20%. Neem contact met uw coach op om de mogelijkheden te bespreken. Leest u ook het rekenvoorbeeld hieronder.
  • Tot slot zal bij de financieringsopzet en de financiële toetsing een extra percentage ‘onvoorziene’ kosten worden meegenomen. Op die manier worden tegenvallers en meerwerk al in een vroeg stadium ingecalculeerd. Hiermee houden wij allemaal rekening door onze jaren lange ervaring van het financieren van monumenten.

Aannames voor een rekenvoorbeeld:

Aankoop € 450.000,-
Kosten koper € 18.000,-
Totale investering € 225.000,-, waarvan verwacht wordt dat  de gemeente  € 100.000,- als subsidiabel gaat aanmerken.
Totaal bedrag dat gedekt moet worden: € 693.000,-

De € 693.000,- wordt uit de volgende bronnen betaald:
Overwaarde € 100.000,-
Eigen geld: € 93.000,-
Financiering met een hypotheek: € 500.000,-

Deze financiering past precies binnen onze doelstelling: €100.000 aan verwachte subsidiabele kosten keer vijf is € 500.000,-. Er zal wel een onderbouwing moeten zijn van de investering van € 225.000,-. Dit betekent dat er een (grove) begroting moet zijn van een architect of aannemer en dat het schetsplan reeds besproken is met de gemeente.

Als u besluit de aankoopfinanciering elders te regelen, dan kunt u bij het Restauratiefonds nog steeds terecht voor de financiering van de restauratie. Uiteraard zijn aan deze (mogelijke deels laagrentende) financiering voorwaarden verbonden. Dit om te voorkomen dat u te hoge maandlasten krijgt. Met andere woorden: als u bij een bank te veel leent, kan het ertoe leiden dat wij u geen hypotheek mogen verstrekken. Wij adviseren u dan ook hier vooraf rekening mee te houden en contact met ons op te nemen.