Overige vergunningen en bepalingen

Voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning moet uw aanvraag wellicht nog enkele andere loketten langs. Hieronder geven wij een aantal voorbeelden. Ook deze stappen vallen allemaal onder de omgevingsvergunningaanvraag.

Heeft u een vraag?

Onze coaches staan voor u klaar

088 253 90 10

Sloopvergunning

Onder slopen wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan. In de meeste gemeenten heeft u een sloopvergunning nodig als de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 m3 is en/of als bij de sloop ook asbest verwijderd moet worden. Een sloopvergunning vraagt u aan bij de afdeling Bouwen en Wonen van uw gemeente. Voor een rijksmonument zal (naast de sloopvergunning) tevens vanuit de Erfgoedwet beoordeeld worden of de gevraagde sloop wordt toegestaan. Nadat de vergunning is verstrekt, geldt een bezwaarperiode van 6 weken waarin u op eigen risico mag beginnen met slopen.

Milieuvergunning

Een milieuvergunning staat bedrijven onder voorwaarden handelingen toe die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Een groot aantal bedrijven heeft een milieuvergunning nodig. De milieuvergunning is geregeld in de Wet milieubeheer (Wm) en wordt ook wel de Wet milieubeheer-vergunning (Wm-vergunning) of de milieubeheervergunning genoemd.

Aanlegvergunning

Een aanlegvergunning geeft particulieren of bedrijven toestemming om in gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarde wegen aan te leggen, sloten te graven of te dempen, bomen te planten en te rooien en bijvoorbeeld grond op te hogen of af te graven. De vergunning wordt verstrekt door de gemeente. De gemeente toetst uw voorgenomen werkzaamheden aan planologische plannen.

Gebruiksvergunning

Voor gebouwen waar veel mensen bijeenkomen, kan een gebruiksvergunning nodig zijn. De gebruiksvergunning heeft betrekking op brandveiligheid. Deze vergunning stelt bijvoorbeeld een maximum aan het aantal personen dat in het gebouw mag zijn. De gemeente heeft regels hiervoor opgenomen in de bouwverordening.

Overig

Speelt er een in- uitritvergunning, een steigervergunning of een kapvergunning een rol bij uw restauratiewerkzaamheden? Vraag deze dan aan bij uw gemeente.