Wat is een omgevingsvergunning?

FAQ categorie
Algemeen
FAQ onderwerp
Wetten en regels

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn veel vergunningen op het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening vervangen door één omgevingsvergunning. Met de omgevingsvergunning vraagt u alle vergunningen die voor het bouwen van een woning nodig zijn in één keer aan bij één loket.

Belangrijkste zaken om te weten

  • Uw pand is aangewezen als gemeentelijk monument. Uw pand is opgenomen op de lijst met gemeentelijke monumenten, die is samengesteld door de gemeente waar het pand staat. De gemeente kijkt naar uw voorgenomen plannen en beoordeeld of er geen monumentale waarden verloren gaan bij de uitvoering daarvan. Bij de beoordeling van het behoud van de monumentale waarden kijkt men naar cultuurhistorie, architectuur, wetenschappelijke waarde, esthetische waarde, zeldzaamheid en het ensemble van uw monument.
  • De bescherming vloeit voort uit een erfgoedverordening.
  • Soms is er geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Het gaat dan meestal om onderhoudswerkzaamheden die geen wezenlijke wijziging teweeg brengen. Voor het verkrijgen van de restauratiefinanciering heeft u hier wel een schriftelijke bevestiging van de gemeente nodig, op de verklaring van de subsidiabele kosten vaststelling kan de gemeente dit meteen aangeven.

Tips om het vergunningsproces te versoepelen

  • Neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de gemeente, de ambtenaar monumentenzorg.
  • Onderhoud hier goed contact mee. U moet immers een lange weg met elkaar af leggen.
  • Bespreek eerst het schetsplan met de gemeente alvorens u uw definitieve plannen indient. Dit kan in de vorm van een vooroverleg (vraag uw gemeente hiernaar). U kunt uw plannen dan nog aanpassen als dat nodig is. Bovendien wordt de gemeente hierdoor meer bij uw plannen betrokken, en dat wordt gewaardeerd.
  • Als de monumentale waarde van het pand wordt aangetast kan het nuttig zijn bouwhistorisch onderzoek te laten doen. U heeft dan goede argumenten om uw plannen te onderbouwen.
  • Stuur een recent inspectierapport van de Monumentenwacht mee bij de aanvraag van uw monumentenvergunning. Een onafhankelijke derde heeft dan vastgesteld dat onderhoud nodig is aan de verschillende onderdelen.
  • Kijk of u (lokale) restauratiearchitect in de arm kan nemen. Hij of zij kent vaak de werkwijze en zienswijze van de gemeente.

Meer over vergunningen kunt u vinden op Monumenten.nl