Wat zijn de voorwaarden voor de vergoeding van duurzaamheidsadvies door het Restauratiefonds?

FAQ categorie
Algemeen
FAQ onderwerp
Duurzaamheid
 • Het Restauratiefonds geeft de vergoeding op basis van een factuur die u heeft voldaan in verband met het opstellen van het duurzaamheidsadvies. U dient het factuurbedrag dus eerst volledig te betalen aan de Duurzame Monumenten-adviseur (DuMo-adviseur).
 • De vergoeding bedraagt 50% van het factuurbedrag, echter met een maximum van € 500,00 voor een Quickscan en een maximum van € 1.000,00 voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies, uitgevoerd bij een monumentaal pand.
 • De vergoeding wordt rechtstreeks door het Restauratiefonds aan u betaald.
 • De vergoeding wordt alleen uitbetaald als het duurzaamheidsadvies is uitgevoerd en gefactureerd door een DuMo-adviseur waar het Restauratiefonds een samenwerking mee heeft. Op onze website leest u welke DuMo-adviseurs meedoen aan deze actie.
 • De vergoeding wordt alleen uitbetaald als de factuur van het duurzaamheidsadvies niet ouder is dan drie maanden.
 • Er wordt maximaal één vergoeding uitbetaald per aanvrager, ook als er sprake is van meerdere monumentale panden. Een uitzondering hierop is een mogelijke vervolgvergoeding als eerst een vergoeding is betaald voor een Quickscan en deze wordt opgevolgd door een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies. In totaliteit wordt echter niet meer vergoed dan de maximum vergoeding voor een Haalbaarheidsonderzoek of Maatwerkadvies.
 • De vergoeding wordt uitbetaald zolang budget hiervoor beschikbaar wordt gesteld door het Restauratiefonds. De datum van het indienen van de factuur kan bepalend zijn voor het wel of niet in aanmerking komen voor de vergoeding.
 • Door ondertekening van dit formulier geeft u het Restauratiefonds toestemming:
  - het duurzaamheidsadvies op te vragen bij de DuMo-adviseur, die dit advies heeft opgesteld;
  - het duurzaamheidsadvies desgevraagd ter beschikking te stellen aan de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), die steekproefsgewijze onderzoekt of duurzaamheidsadviezen voldoen aan de opgestelde uitvoeringsrichtlijn.