Welke soorten duurzaamheidsadviezen zijn er?

FAQ categorie
Algemeen
FAQ onderwerp
Duurzaamheid

Er zijn volgens de richtlijnen van de stichting ERM drie soorten duurzaamheidsadviezen, namelijk een Quickscan, een Haalbaarheidsonderzoek en een Maatwerkadvies. In een overzicht ziet u wat de kenmerken zijn van deze soorten advies. Uw DuMo-adviseur kan u een verdere toelichting geven. 

  1. Quickscan (niveau 1)
    Inzicht in de kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en het gebouwgebruik. Met een opgave van globale energiebesparingspercentages en terugverdientijden. De eerste aanzet voor een verantwoorde verduurzaming van uw monument. 
  2. Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2)
    Indicatief onderzoek naar de huidige situatie en kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en gebouwgebruik. Met een opgave van de mogelijke energieverbruiksbesparing en investeringskosten. Ten opzichte van een QuickScan gaat het hier om een gedetailleerdere uitwerking. Het resultaat is een indicatieve businesscase voor verduurzaming van uw monument.  
  3. Maatwerkadvies (niveau 3)
    Gericht onderzoek naar de huidige situatie en specifieke maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en gebouwgebruik. Met een opgave de energieverbruiksbesparing en een gedetailleerde financiële analyse. Ten opzichte van een haalbaarheidsonderzoek gaat het hier om specifieke maatregelen en berekeningen. Het resultaat is een gedetailleerde businesscase voor verduurzaming van uw monument.  

Hieronder vindt u in een overzicht van wat u per soort duurzaamheidsadvies kunt verwachten.

  Quickscan Haalbaarheidsonderzoek Maatwerkadvies
Beschrijving monument en gebouwtypering X X X
Beschrijving monumentale waarden X X X
Beschrijving historische context en eerdere veranderingen   X X
Vastleggen bouwkundige en installatietechnische condities  X    
Vastleggen bouwkundige en installatietechnische condities inclusief gedetailleerd vochtproblemen en gebreken ventilatie   X X
Bepalen bestaande energetische situatie  X    
Bepalen bestaande energetische situatie inclusief energieprestatie en energieverliezen    X  
Bepalen bestaande energetische situatie inclusief energieprestatie en energieverliezen, mogelijke combinatie  met oplossen bestaande onderhoudsachterstand en gebreken      X
Huidig energie- en gebouwgebruik  X X X
Energieadvies ten aanzien van gangbare maatregelen en kansrijkheid ervan, onderbouwing geadviseerde basismaatregelen en potentiële isolatiewaarden X    
Energieadvies ten aanzien van gangbare maatregelen en kansrijkheid ervan, onderbouwing geadviseerde basismaatregelen, potentiële isolatiewaarden, bouwkundige maatregelen, installatietechnische maatregelen en duurzame energieopwekking   X X
Globale energiebesparing (percentage) en terugverdientijden  op basis van kengetallen X    
Indicatieve energiebesparing, investeringskosten, terugverdientijden op basis van aantallen, maten en kengetallen   X  
Berekende energiebesparing, investeringskosten, terugverdientijden op basis van volledige calculatie     X
Bepalen energieprestatie op basis van geadviseerde maatregelen ten opzichte van huidig verbruik   X X