Wat is een CAR-verzekering

De Construction All Risk (CAR)-verzekering dekt de schade door de restauratiewerkzaamheden wordt aangericht aan het werk zelf, aan uw eigendommen of aan eigendommen van derden. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan schade aan een naburig pand veroorzaakt door de werkzaamheden van uw aannemer. Uw opstalverzekering moet in deze periode gewoon doorlopen om reguliere risico’s te dekken.

Waarom een CAR-verekering?

Het risico van restauratiewerkzaamheden wordt niet gedekt door uw ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. Daarom moet u verplicht een CAR-verzekering afsluiten als u een hypotheek bij het Restauratiefonds af wilt sluiten.

Korting bij Donatus

Klanten van het Restauratiefonds krijgen een aantrekkelijke korting als ze een opstal- of CAR-verzekering afsluiten bij Donatus Verzekeringen.

Waar bestaat de dekking van een CAR-verzekering uit?

Niet alle CAR-verzekeringen bieden dezelfde dekking. Meestal is de polis van een CAR-verzekering in rubrieken verdeeld, waarmee u de polis aan uw eigen wensen aan kunt passen.

De twee belangrijkste rubrieken zijn:

  • Het werk
    Het werk vormt de basis van de CAR-verzekering. Hierbij kunt u denken aan materiële schade aan het werk door restauratiewerkzaamheden zoals brand, diefstal, vandalisme en stormschade of schade door ondeskundig handelen en gebrekkige bouwmaterialen.
  • Aansprakelijkheidsrisico
    Denk hierbij aan schade aan naburige panden of persoonlijk letsel aan derden door restauratiewerkzaamheden zoals omgevallen bouwhekken, trillingsschade door heiwerk of bronbemaling. 

Wie sluit een CAR-verzekering af?

Uw aannemer sluit meestal een CAR-verzekering af. Als uw aannemer u vertelt dat de CAR-verzekering geregeld is, vraag dan om een kopie van de polis. Dit geeft u inzicht in de gedekte rubrieken en het eigen risico van de aannemer. Als de dekking beperkt is of het eigen risico van de aannemer groot dan loopt u als eigenaar alsnog een risico wanneer zich een calamiteit voordoet. Het is echter in een aantal situaties verstandiger zelf de CAR-verzekering af te sluiten.

CAR-Verzekering afsluiten

Ga direct naar de website van verzekeraar Donatus.

Wanneer sluit u zelf een CAR-Verzekering af?

Als er meerdere uitvoerenden zijn

Als u niet met één hoofdaannemer werkt, maar bijvoorbeeld zelf verschillende onderaannemers aanstuurt is het beter de CAR-verzekering zelf te regelen. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u een rietdekker en een aannemer los van elkaar aan het werk hebt. Schadeveroorzakers zijn soms moeilijk aan te wijzen. Het is belangrijk te voorkomen dat er in geval van schade naar elkaar gewezen wordt. Daarom kunt u beter zelf een CAR-verzekering voor het gehele project afsluiten, inclusief het werk van de diverse onderaannemers.

Als u zelf werkzaamheden uitvoert

De CAR-verzekering van de aannemer biedt meestal alleen dekking voor in het bestek omschreven werk. Werk dat niet in het bestek staat, zoals door u zelf uitgevoerd werk, is soms een aanzienlijk en tenzij u dit zelf verzekerd, niet gedekt. Daarom kunt u beter een CAR-verzekering voor het gehele project afsluiten, inclusief het werk van mede-aannemers en eigen werk. Schadeveroorzakers zijn soms moeilijk aan te wijzen. Als u als eigenaar de polis zelf afsluit, dan weet u zeker dat alle betrokkenen op de polis zijn gedekt en dat hierover geen discussie ontstaat.
 

Als de werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan de omwonenden

De omwonenden wenden zich bij overlast en/of schade door de restauratie het eerst tot u als eigenaar. Wanneer de verzekering via de aannemer is geregeld is het minder gemakkelijk om bij schade direct contact te hebben met de verzekeraar. De verzekering is namelijk niet met u, maar met uw aannemer afgesloten. Ook schade-uitkeringen lopen via de verzekeringsnemer. Dit kan ook een reden zijn om zelf een CAR-verzekering af te sluiten.
 

Als u twijfelt aan de financiële situatie van de aannemer

Wanneer een aannemer de verzekeringspremie niet betaald, vervalt de dekking bij schade. U kunt dit als eigenaar moeilijk controleren. Als de aannemer tijdens de restauratie failliet gaat, kan een schade-uitkering uit zijn CAR-verzekering in de failliete boedel vallen. Wanneer u zelf de CAR-verzekering afsluit loopt u deze risico’s niet. 
 

Om de keuze te hebben wie de schade herstelt

U kunt bij schade, wanneer u de CAR-verzekering zelf heeft afgesloten, ook zelf kiezen welke aannemer u opdracht geeft de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Een aannemer die de verzekering zelf regelt zal over het algemeen de werkzaamheden zelf uitvoeren.