Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk

Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk

Bent of wordt u zakelijk eigenaar van een beschermd monument binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk en gaat u uw monument restaureren ? Dan kunt u mogelijk een Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk aanvragen.

In case that you are a business owner of a monumental building in the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands and you are going to restore your monument, you can probably apply for a special mortgage.

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk is een lening met een lage rente die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringskosten die u maakt voor het behoud van de historische waarde (restauratiekosten). U vraagt de hypotheek aan nadat deze kosten zijn bepaald.

 • U leent tegen een lage rente van  2,0%
 • U kunt 100% van de restauratiekosten financieren
 • U kunt onbeperkt vergoedingsvrij aflossen
 • De lening is beschikbaar op de BES-eilanden en Sint Maarten voor monumenten die op de lijst staan van monumentenzorg van het betreffende (ei)land
 • Op korte termijn is de lening ook beschikbaar voor eigenaren op Aruba en Curaçao

Explanation of this mortgage

The Restorationfund-mortgage Caribbean part of the Kingdom (hereafter in Dutch: ‘Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk’) is an annuity loan with a low interest rate. The amount of the loan depends on the investment costs you have for maintaining the historical value of your monument (restoration costs). You can apply for the mortgage after these restoration costs are determined.

 • Low interest rate of 2,0%
 • You can receive a loan up to 100% of the restoration costs
 • You can repay the loan with unlimited penalty-free repayments
 • The loan is available at the BES-islands and Sint Maarten for monuments which are registered on the monumentlist of these islands
 • At short notice the loan will also be available at Aruba and Curaçao

Bepalen kosten Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk

Voordat u een hypotheek aanvraagt, moet u eerst de kosten laten bepalen waar u een laagrentende lening voor kunt aanvragen. Op de BES-eilanden en Sint Maarten worden de kosten bepaald door het eilandbestuur. Hiervoor dient u zich te wenden tot het desbetreffende eilandbestuur.

Determining the restoration costs for the mortgage ‘Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk’

Before you apply for a mortgage, you must first determine the restoration costs. 

On the BES-islands and Sint Maarten the restoration costs have to be determined by the government of these island.  To apply you have to contact the local government.

Huidige rentetarieven voor Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
30 jaar Gehele looptijd (maximaal 30 jaar) 2.0%
30 jaar Total loan term (maximum 30 years) 2.0%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Een Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk is een lening met een vaste rente en een vaste looptijd. Het onderstaande rentetarief geldt voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Bent u zakelijk eigenaar van een monument binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk en gaat u uw monument restaureren op de BES-eilanden of Sint Maarten? Dan kunt u mogelijk deze hypotheek aanvragen.
Op korte termijn is de lening ook beschikbaar voor eigenaren op Aruba en Curaçao. Neem alvast contact op met accountmanager Harry Kers als u plannen of vragen heeft.

A mortgage ‘Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk’ is a loan with a fixed interest rate for the whole loan term. The interest rate mentioned below is valid for new loans which are granted under the current conditions.

In case that you are a business owner of a monumental building in the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands and you are going to restore your monument on the BES-islands and Sint Maarten, you can probably apply for this mortgage.
At short notice the loan will also be available at Aruba and Curaçao. You can contact already accountmanager Harry Kers if you have any plans or questions.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 6 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Stuur een e-mail met uw plannen en gegevens naar h.kers@restauratiefonds.nl
 2. Wij nemen contact met u op om uw aanvraag door te spreken
 3. Lever alle benodigde documenten aan, waaronder de vaststelling van de kosten waar u een laagrentende lening voor kunt aanvragen (zie eerder op deze pagina: bepalen kosten Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk)
 4. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 5. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument
 6. Voor financieringen die worden verstrekt op de BES-eilanden (Bonaire, Sint. Eustatius en Saba) en op Sint Maarten is het klantacceptatie- en kredietacceptatieproces en het beheer van de financieringen (deels) uitbesteed aan OBNA Bank (Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen)

Your application for a loan in 6 steps

Would you like to get started with an application for your mortgage? Follow the steps below and get started  well prepared.

 1. Send an e-mail with your plans and data to h.kers@restauratiefonds.nl
 2. We will contact you to review your apply
 3. You have to provide all necessary documents, including the determination of the costs for which you can apply for a low-interest loan. (previous webpage: ‘Determining the restoration costs for the mortgage’)
 4. After a positive review you will receive an offer from us
 5. After your approval of the offer and passing the mortgage deed you can get started with the restoration
 6. For mortgages at the BES-islands (Bonaire, Sint. Eustatius and Saba) and Sint Maarten the customer acceptance, the credit acceptance and the management of the loans is (partly) outsourced to OBNA Bank (Development Bank of the Netherlands Antilles)

Vereisten

U als eigenaar

 • U bent nog niet begonnen met de werkzaamheden.
 • U heeft de kosten voor restauratie laten bepalen.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien. Deze vergunning wordt afgegeven door het bestuur dat ter plaatse deze bevoegdheid heeft.
 • U bent positief getoetst op kredietwaardigheid en op integriteit.

You as an owner

 • You haven’t started yet with the construction activities 
 • You have had the restoration costs determined.
 • You can show the necessary permit for the planned construction activities. This permit is issued by the local authority on the island.
 • Your customer acceptance and credit acceptance process was positive.

Uw monument

U bent eigenaar van een monument binnen het Caribisch deel van het Koninkrijk op de BES-eilanden of Sint Maarten. Hiervoor geldt dat monumenten op de lijst dienen te staan van monumentenzorg van het betreffende (ei)land.

Your monument

You are the owner of a monument within the Caribbean part of the Kingdom on the BES-islands or Sint Maarten. For this, the monument must be on the monument list of the island.

De aanvraag

 • U heeft voor dezelfde werkzaamheden waarop uw aanvraag betrekking heeft geen subsidie aangevraagd.
 • Uw lening wordt verstrekt in Amerikaanse dollars en bedraagt in dollars minimaal  de tegenwaarde van € 10.000 en maximaal de tegenwaarde van € 2.000.000 per monument. Per organisatie geldt een maximum van (de tegenwaarde van) € 2.000.000.
 • U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat.  

The mortgage application

 • You haven’t done a request for subsidy for the same construction activities. 
 • Your loan will be provided in American dollars for at least the equivalent of € 10.000 and maximum the equivalent of € 2.000.000 per monument. Per organization the maximum loan is the equivalent of € 2.000.000.
 • An insurance for damage by fire, lightning, storm and damage during construction activities is obliged.

Download het Voorwaardenboek

Download the general mortgage conditions

Productkenmerken

Rente

De rente van de Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk bedraagt 2,0% , waarbij de rente vast staat gedurende de looptijd van de lening.

Interest rate

The interest rate for the Caribbean restoration mortgage is 2,0%. You will have a fixed-rate for the whole loan term  with a maximum of 30 years.

Hoogte lening

De hoogte van de Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk is maximaal 100% van de vastgestelde investeringskosten die u maakt voor het behoud van de historische waarde (restauratiekosten).  De vaststelling van de kosten vindt op de BES-eilanden en op Sint Maarten plaats door het bestuur van het eiland. 

De grondslag van de lening is exclusief BTW / VAT als dit van toepassing is en u deze terug kunt vragen. Het Restauratiefonds heeft geen invloed op de hoogte van de vastgestelde kosten.

Uw lening wordt verstrekt in Amerikaanse dollars en bedraagt in dollars minimaal de tegenwaarde van € 10.000 en maximaal de tegenwaarde van € 2.000.000 per monument. Daarnaast geldt per organisatie een maximum van (de tegenwaarde van) € 2.000.000.

De hoogte van de hypotheek wordt achteraf definitief door het Restauratiefonds vastgesteld. Voor de BES-eilanden en Sint Maarten geldt echter dat de vaststelling plaatsvindt door het eilandbestuur.

Amount of the loan

The amount of the loan has a maximum of 100% of the determined investing costs for maintaining the historical value of the monument (restoration costs). The determining of these restoration costs on the BES-islands and Sint Maarten will be done by the local government of the island.  

The amount is excluding VAT if you can get a tax refund for his VAT.

Your loan will be provided in American dollars for at least the equivalent of € 10.000 and maximum the equivalent of €2.000.000 per monument. Per organization the maximum loan is the equivalent of € 2.000.000.

The amount of the loan will be definitively determined by the Restorationfund (hereafter in Dutch: ‘het Restauratiefonds’) after the construction activities have been completed. On the BES-islands and Sint Maarten the loan will be definitively determined by the local government on the islands.

Looptijd

De Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk heeft een maximale looptijd van 30 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

 • U kiest voor een kortere looptijd.
 • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.

Loan term

The mortgage ‘Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk’ has a maximum loan term of 30 years. The loan term can be shorter in case of:

 • You have chosen a shorter loan term
 • The technical durability of the construction activities is shorter than 30 years. 

Maandbedrag

De Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing, waarbij het aflossingsbedrag stijgt en het rentebedrag lager wordt door het dalen van de lening. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Neem contact op met het Restauratiefonds om dit te bespreken.

Monthly amount

The mortgage ‘Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk’ is an annuity loan. You will pay a fixed monthly amount. This amount is a combination of interest and repayment, whereby the repayment amount increases and the interest amount decreases due to the decrease in the loan. Additional (partial) repayments are always possible with no financial penalty's due for early repayment.

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. 

Handling costs

We charge handling costs for the provision of the loan.

Niet overdraagbaar

De lening is niet overdraagbaar aan een nieuwe eigenaar.

Not transferable

The loan is not transferable to a new owner.

Zekerheden

Als zekerheid vestigen wij het recht van hypotheek op uw monument.  Ook kunnen wij aanvullende of vervangende zekerheden vestigen.

Securities

As a security measure, we will establish the right of mortgage on your monument. We can also establish additional or substitute securities.

Uitbetaling van de kosten

Het leningbedrag wordt gestort op een Bouwrekening. U krijgt de kosten uitbetaald vanuit deze Bouwrekening, nadat u deze heeft gedeclareerd. 

Voor de BES-eilanden en Sint Maarten geldt dat u declaraties kunt indienen bij de OBNA Bank (Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen). Deze bank beheert voor het Restauratiefonds de Bouwrekening.

Payment of restoration costs

The loan amount is deposited into a Construction Account. You will be paid the costs from this Construction Account after you have declared them.

For the BES-islands and Sint Maarten, you can submit declarations to the OBNA Bank (Development Bank of the Netherlands Antilles). This bank manages the Construction Account for ‘het Restauratiefonds’.

Aandachtspunten

Wij willen graag dat u kennis neemt van een aantal belangrijk zaken, voordat u de Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk aanvraagt.

We would like you to take note of a number of important matters before you apply for the mortgage ‘Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk’.

Beschikbare middelen per (ei)land

Er geldt geen maximaal aan te vragen bedrag per (ei)land. Alle middelen zijn beschikbaar voor de BES-eilanden, Sint Maarten en op korte termijn Aruba en Curaçao.  Restauratieprojecten die binnen drie tot zes maanden tot uitvoer kunnen komen hebben echter wel voorrang.

Available financial resources per island

There is no maximum amount that can be applied for per island. All resources are available for the BES-islands, Sint Maarten and at a short notice for Aruba and Curaçao. However, restoration projects that can be completed within three to six months do have priority.

Reservering

Als u verwacht dat de restauratie binnen nu en één jaar van start kan gaan dan kunt u een reserveringsverzoek bij ons indienen.

Restauratie- en herbestemmingstrajecten nemen namelijk soms een lange (voorbereidings)periode in beslag. Of u heeft te maken met variabelen in uw businesscase op het moment van aanvragen. Tegelijkertijd heeft u voor de berekening van de haalbaarheid van uw plannen wel rekening gehouden met de gunstige rente- en aflossingscondities van de Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk. Om te voorkomen dat de gelden uit dit fonds  in de tussentijd worden toegekend aan andere projecten heeft u de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden een reserveringsverzoek bij ons in te dienen op basis van uw voorlopige businesscase. U heeft dan maximaal zes maanden de tijd om de resterende voorwaarden te onderbouwen. Na deze periode komt het geld beschikbaar voor andere projecten als de vraag  groter is dan de resterende middelen in het fonds.

Reservation

If you expect that the restoration can start within the next  year, you can submit a reservation request to us. 

Restoration and repurposing processes can sometimes take a long (preparation) period. To prevent the money from this fund from being allocated to other projects in the meantime, you have the option of submitting a reservation request to us for a maximum period of six months, based on your preliminary business case.  Then you have a maximum of six months to substantiate the remaining conditions. After this period, the money becomes available for other projects if demand exceeds the remaining money in the fund.

Voorlopige goedkeuring

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk. De hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. 

Na beëindiging van de Bouwrekening  en afronding van de werkzaamheden stelt het Restauratiefonds het bedrag van de hypotheek definitief vast. Voor de BES-eilanden en Sint Maarten geldt dat de vaststelling gebeurt op basis een vaststelling door het eilandbestuur. De definitieve vaststelling is afhankelijk van de uiteindelijke restauratiekosten.

Het uiteindelijke leningbedrag kan door de definitieve vaststelling lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

Preliminary approval

After approval of your application, we will make an offer for a Caribbean restoration mortgage. The mortgage then has a provisional character.

After termination of the Building Account and completion of the constructionwork, ‘het Restauratiefonds’ will definitively determine the amount of the mortgage. For the BES islands and Sint Maarten, the determination is made on the basis of a determination by the island government.

The final determination depends on the final restoration costs.

De rentevaste periode 

De rente staat vast gedurende de looptijd van de hypotheek. Het rentepercentage bedraagt 2,0%.

The fixed rate-period

The interest rate is fixed during the loan term. The interest rate is 2,0%.

U gaat een verplichting aan om het monument onderhouden

Als u een Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk afsluit, bent u verplicht deze financiering te gebruiken om het monument te restaureren en onderhouden.

You have an obligation to maintain the monument

You are obliged to maintain the monument and use the loan to restore the monument.

De lening moet u terug betalen

De Restauratiefonds-hypotheek Caribisch deel van het Koninkrijk moet u terug betalen. U doet dit door een bedrag te betalen, bestaande uit rente en aflossing. Of bij verkoop van het monument.

You must repay the loan

You have to repay mortgage by paying a monthly amount, which is a combination of interest and repayment. Or earlier at the moment that you sell de monument. 

Risico als de inkomsten dalen

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de hypotheek te betalen.

Risk if income drops

If your income drops, you could have problems paying the interest and repayment on the mortgage.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief deze hypotheek af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Residentual debt risk

If you sell the monument, there is a chance that the sale proceeds will not be sufficient to pay off the current loans, including this mortgage. Then there is a residual debt that you must pay back.

Start aanvraag

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanager Harry Kers denkt graag met u mee. Neem contact met hem op via +31 6 51 40 37 32.

Do you have plans or questions and could you use help? Our account manager Harry Kers is happy to think along with you. You can contact him by telephone number +31 6 51 40 37 32.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers