Wat is een Duurzame Scholenfonds-Lening?

Met de Duurzame Scholenfonds-Lening kunt u duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financieren tegen een lage rente. Het gaat hierbij om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de school. Eigenaren en/of gebruikers van een rijks-, gemeentelijk- of provinciaal monument dat (na investering) in gebruik is als school voor (speciaal) basis en/of voortgezet onderwijs kunnen met de Duurzame Scholenfonds-Lening duurzaamheidsmaatregelen financieren.

 • Duurzaamheidsmaatregelen in uw monumentale school financiert u met de Duurzame Scholenfonds-Lening
 • De Duurzame Scholenfonds-Lening is een lening met een lagere rente dan de marktrente (5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%)
 • De Duurzame Scholenfonds-Lening is na maximaal 20 jaar volledig afgelost.
 • U lost de lening op annuïtaire wijze af

Vragen over de Duurzame Scholenfonds-Lening?

Bernard Brons
Telefoon 088 - 253 90 20
E-mail b.brons@restauratiefonds.nl  

Download de Factsheet Duurzame Scholenfonds

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar rentevast

Wanneer komt een school in aanmerking?

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • De school is gehuisvest in een rijks-, gemeentelijk- of provinciaal monument.
 • Of het pand is na investering in gebruik als monumentale school
 • De school gaat werkzaamheden uitvoeren die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzame energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat; de zogenaamde subsidiabele kosten.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Wat is een monumentale school?

Een monumentale school is een gebouw met de status van gemeentelijk, provinciaal of rijksmonument, dat na de investering in gebruik is als huisvesting voor basis- of voortgezet onderwijs. Monumentale scholen die in gebruik zijn als huisvesting voor hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs komen niet in aanmerking voor een Duurzame Scholenfonds-Lening.

Meer specifiek gaat het om:

 • Basisschool als bedoeld in de Wet op Primair Onderwijs

 • Speciale basisschool als bedoeld in de Wet op Primair Onderwijs
 • School voor speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • School voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • School voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • Instelling als bedoeld in de Wet op Expertise Centra
 • School voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op Voortgang Onderwijs

U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de werkzaamheden ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Financier duurzaamheidsmaatregelen in uw school

Stappenplan

 1. 1

  Voordat u begint

  Voordat u de Duurzame Scholenfonds-Lening kunt aanvragen bij het Restauratiefonds, dient u een maatwerkadvies te laten uitvoeren door een gecertificeerd adviseur.

  Waar moet u op letten bij het aanvragen van een maatwerkadvies?

 2. 2

  Vaststellen van de voor verduurzaming noodzakelijke kosten


  Op basis van het advies bepaalt de adviseur in samenspraak met de uitvoerende partijen (installateur en/of aannemer) de voor verduurzaming noodzakelijke kosten. Daartoe dienen zij het formulier 'Vaststelling voor verduurzaming noodzakelijke kosten' in te vullen. Het ingevulde formulier stuurt u  naar het Restauratiefonds. Het Restauratiefonds stelt de subsidiabele kosten vast op basis van dit formulier.

  Download formulier Vaststelling noodzakelijke kosten

 3. 3

  Aanvraagformulier invullen

  U kunt de Duurzame Scholenfonds-Lening aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar het Restauratiefonds.

 4. 4

  Kredietbeoordeling

  Het Restauratiefonds voert na ontvangst van uw aanvraag eerst een kredietbeoordeling uit.

 5. 5

  Offerte

  Bij een positieve kredietbeoordeling ontvangt u een offerte met daarbij de financieringsvoorwaarden van het Restauratiefonds. Als u deze accepteert, stuurt u deze ondertekend retour.

Productkenmerken

 • Rente

  De rente van de Duurzame Scholenfonds-Lening ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van het Restauratiefonds en een renteafslag. De afslag verschilt per fonds. De rentevast periode is in de meeste gevallen 10 jaar, daarna ontvangt u een nieuw aanbod.

  De rente van de laagrentende leningen van het Restauratiefonds wordt vastgesteld door de ‘basisrente’ minus een afslag. De basisrente wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage.

  Hieronder geven wij u een rekenvoorbeeld over de rente van een laagrentende lening. Dit voorbeeld is fictief en ook het product in dit voorbeeld kan voor een ieder verschillen.​

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Hoogte van de lening

  De hoogte van de Duurzame Scholenfonds-Lening wordt bepaald door de subsidiabele kosten. Op basis van het maatwerkadvies van een gecertificeerd adviseur stelt de adviseur in samenspraak met de uitvoerende partijen (installateur en/of aannemer) de subsidiabele kosten vast. Dit zijn de kosten van de investeringen in fysieke maatregelen in of aan het gebouw die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de monumentale school. De definitieve hoogte van de lening wordt achteraf, onder andere aan de hand van de facturen, vastgesteld.

   

 • Maandelijks vast bedrag rente en aflossing

  De Duurzame-Scholenfonds-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor.

  Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

   

 • Looptijd

  De looptijd van de lening is maximaal 20 jaar.

 • Behandelingskosten

  De behandelingskosten van een Duurzame Scholenfonds-Lening zijn 1,5% van de hoofdsom.

 • Zekerheden

  Als zekerheid vestigen wij in de regel het recht van hypotheek op uw monument. Wij kunnen eventueel ook aanvullende zekerheden vragen, bijvoorbeeld een gemeentegarantie.

Aandachtspunten

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. U weet niet wat de rente over 10 jaar zal zijn. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Duurzame Scholenfonds-Lening moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kan de school problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Duurzame Scholenfonds-Lening te betalen.

Risico van restschuld

Als het monument wordt verkocht, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Duurzame Scholenfonds-Lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet worden terugbetaald.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact