Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: provinciaal monument woonhuis

Bent u eigenaar van een provinciaal monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren? Dan kunt u mogelijk een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek aanvragen. 

Hoogte van de lening

De Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek is een annuïteitenlening met een lage rente. U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele restauratiekosten aanvragen. Dit zijn kosten van de restauratie van uw monument. U vraagt de hypotheek aan nadat de subsidiabele kosten zijn vastgesteld door de provincie Noord-Holland en voordat u begint met de werkzaamheden. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 250.000 euro.

Noord-Hollands Fonds voor niet-woonhuizen

Bent u eigenaar van een monument in de provincie Noord-Holland dat in oorsprong niet is vervaardigd voor bewoning en gaat u kosten maken voor het restaureren, verduurzamen of herbestemmen van uw pand? Dan kunt u mogelijk een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet woonhuis  aanvragen. Bekijk dan hier meer informatie over de financieringsmogelijkheden.

Vragen 

Heeft u vragen over andere financieringsmogelijkheden in de provincie Noord-Holland? Neem dan contact op met  onze accountmanager:

De heer Bernard Brons
Telefoon  088 - 253 90 20
Mobiel 06 10 70 39 98
E-mail financieringen@restauratiefonds.nl 

Voor technische vragen of vragen over de subsidiabele restauratiekosten kunt u terecht bij de provincie Noord-Holland:

Ernst van der Kleij
Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
Telefoon 06 18 60 94 19
E-mail  Kleije@Noord-Holland.nl

Links

Meest actuele provinciale monumentenlijst Noord-Holland.

Ook op het subsidieloket staat meer informatie over de regeling.

Op Monumenten.nl staan alle financiële regelingen van de Provincie Noord-Holland vermeld.

Rentetarief

 • 1,5%
  10 jaar vast

Voorwaarden Noord-Hollands Fonds voor Monumenten: provinciaal monument woonhuis

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • U bent eigenaar (natuurlijk persoon, stichting of andere privaatrechtelijk rechtspersoon of een kerkgenootschap) van een provinciaal monument dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning.
 • Uw monument staat in de provincie Noord-Holland.
 • Uw monument is geen overheidseigendom.
 • U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele restauratiekosten aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt deze kosten vooraf vast. 
 • Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 250.000 euro. 
 • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden.
 • U kunt de benodigde vergunning voor de geplande werkzaamheden laten zien of u heeft een verklaring van de gemeente dat een vergunning niet nodig is.
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.
 • De provincie Noord-Holland heeft bij het afgeven van de beschikking vastgesteld dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun, dat wil zeggen dat de door u genoten financiële steun valt binnen de wettelijke kaders.
 • U moet u verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of  storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Stappenplan

 1. 1

  Contact met de provincie Noord-Holland

  U legt uw plan voor aan de provincie Noord-Holland. 

  Ernst van der Kleij
  Beleidsadviseur Cultureel Erfgoed
  Telefoon 06 18 60 94 19
  E-mail  Kleije@Noord-Holland.nl

  De provincie bepaalt of u in aanmerking komt voor een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek, die u bij het Restauratiefonds kunt aanvragen.

 2. 2

  Aanvraag indienen bij het Restauratiefonds

  Vul vervolgens ons online aanvraagformulier in en stuur het met de benodigde stukken naar ons toe. Het aanvraagformulier bestaat uit 6 stappen, waarbij wij u vragen om gegevens in te vullen over:

  1. Uw monument

  2. Uw financieringsbehoefte
  3. Uw persoonlijke gegevens, zoals IBAN en eventueel KVK-nummer

  Tussentijds opslaan

  Het aanvraagformulier kunt u tussentijds opslaan, u kunt dan op een ander moment uw aanvraag verder invullen.  

  Aanvraagformulier Restauratiefonds

 3. 3

  Documenten uploaden

  Aan het einde van het formulier krijgt u een checklist met alle documenten die u ons toestuurt om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. U kunt de documenten uploaden, per e-mail verzenden of per post naar ons toesturen. 
  Het gaat om de volgende documenten:

  1. Een scan van uw paspoort
  2. Verklaring subsidiabele kosten van de provincie als u deze al in uw bezit heeft.
  3. Een werkgeversverklaring. Download alvast het formulier voor uw werkgeversverklaring.
  4. Of, als u ondernemer of zakelijke aanvrager bent: Jaarcijfers van de afgelopen drie jaar
 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en de kredietbeoordeling is positief, dan ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kan de restauratie van start gaan! 

Productkenmerken

 • Hoogte van de lening

  U kunt een leningsbedrag van maximaal 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. De provincie Noord-Holland stelt deze kosten vooraf vast. Onder subsidiabele kosten verstaat de provincie Noord-Holland kosten die gemaakt worden voor restauratiekosten. Het minimale leningsbedrag is 10.000 euro. Het maximale bedrag is 1.000.000 euro behalve voor provinciale monumenten in oorsprong vervaardigd voor bewoning. Voor deze laatste groep is het maximale bedrag 250.000 euro. 

 • Rente

  De rente ligt 5% onder de marktrente met een minimum van 1,5%. De rente wordt bepaald door de basisrente van Nationaal Restauratiefonds en een renteafslag. De rentevaste periode is 10 jaar. 

  Rekenvoorbeeld
   

  Basisrente

  Dit wordt vastgesteld aan de hand van de rentetarieven op de kapitaalmarkt

  Afslag

  Staat vast en is afhankelijk van het soort lening

  Rente Restauratiefonds- hypotheek

  Voorbeeld 1:    8%- 5% =3%

  Voorbeeld 2:   3%-

  5%

  =-2%

  Uw rente is door de minimum rente 1,5%

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 30 jaar en wordt afgestemd op de aard van de werkzaamheden met een veelvoud van 5 jaar. De looptijd kan korter zijn als:

  • U zelf kiest voor een kortere looptijd.
  • Uw lening relatief laag is. 
  • De technische levensduur van de werkzaamheden korter is dan 30 jaar.
 • Maandbedrag

  Het minimale maandbedrag aan rente en aflossing is 100 euro.

  De  Noord-Hollandse Monumentenfonds-hypotheek  is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Niet overdraagbaar

  De lening is niet overdraagbaar.

Aandachtspunten

Toenemende netto maandlasten

Gaat het om uw eigen woning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe; de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  is namelijk een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe.

Goedkeuring aanvraag

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit voor een Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  . De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek heeft dan een voorlopig karakter. Nadat u de werkzaamheden gereed heeft gemeld en geconstateerd is dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, wordt het bedrag van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  definitief vastgesteld, het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte.

De rentevaste periode

In de regel verstrijkt de rentevaste periode na 10 jaar en krijgt u een nieuwe aanbieding. Aan de ene kant is dit een onzekerheid, u weet niet wat de rente over 10 jaar is. Als de rente dan hoger is, krijgt u mogelijk hogere lasten. Wat u wel weet is dat de rente altijd 5% lager is dan de marktrente, met op dit moment een minimum van 1,5%.

Lening moet u terug betalen

De Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Of bij verkoop van het monument.

Risico als uw inkomen daalt

Als uw inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek  af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact