Overbruggingslening

Overbruggingslening

Overbrug de periode waarin u twee woningen heeft en maak gebruik van de verwachte overwaarde van uw oude woning. U betaalt de Overbruggingslening terug met het geld dat uit de verkoop van uw oude woning komt. Ook kan de Overbruggingslening worden gebruikt om subsidie(s) voor te financieren.

Geld

Wat houdt deze lening in?

De Overbruggingslening bij het Restauratiefonds is een kortlopende aflossingsvrije lening met een specifiek doel. Deze lening moet op een afgesproken moment in één keer volledig afgelost zijn en kan alleen gecombineerd worden met een andere lening bij het Restauratiefonds. U kunt de Overbruggingslening inzetten als:

 • Overbrugging voor de periode waarin u twee woningen heeft, waarvan in ieder geval de nieuwe woning met een monumentale of beeldbepalende status, en u gebruik wilt maken van de verwachte overwaarde van uw oude woning (Overbruggingslening overwaarde). 
 • Overbrugging om subsidie(s), exclusief woonhuissubsidie, voor te financieren (Overbruggingslening subsidie).

U betaalt de Overbruggingslening voor overwaarde in één keer terug met het geld dat uit de verkoop van uw oude woning komt. Voor de Overbruggingslening voor subsidie betaalt u de lening terug met het geld dat u later als subsidie ontvangt, maar nu al voor uw monument nodig heeft. Dit kan op de afgesproken datum, maar ook eerder. De lening lost u altijd volledig af als de te koop staande woning verkocht is of de subsidie uitbetaald is, maar uiterlijk op de einddatum die in de offerte staat. Gedurende de looptijd betaalt u dus alleen rente.

De maximale looptijd voor een Overbruggingslening bedraagt 2 jaar voor overwaarde en 5 jaar voor subsidie. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Huidige rentetarieven voor Overbruggingslening

Rentetarieven

Een lening bij het Restauratiefonds is een lening zonder verrassingen, met een vaste rente en een vaste looptijd. De onderstaande rentetarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.

Rentevaste periode Beschrijving Rentetarief
2 jaar overwaarde 4.2%
5 jaar subsidie 4.2%

Wij denken graag met u mee

Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Neem contact op Remco Vos, Grietje Hofstede, Bernard Brons en Harry Kers - accountmanagers

Vraag deze hypotheek aan

Met de Overbruggingslening heeft het Restauratiefonds een passende lening voor iedere monumenteigenaar, waarvoor een overbrugging van overwaarde of subsidie noodzakelijk is. U kunt deze lening alleen aanvragen in combinatie met één of meer andere leningen.

Werkwijze

Uw financieringsaanvraag in 7 stappen

Wilt u aan de slag met de aanvraag voor uw financiering? Volg onderstaande stappen en ga goed voorbereid aan de slag.

 1. Maak een persoonlijk account aan
 2. Vul uw gegevens zo goed mogelijk in
 3. U ontvangt op basis van deze gegevens een voorlopig voorstel van ons
 4. Maak op basis van dit voorstel een keuze voor een financiering
 5. Lever alle benodigde documenten aan
 6. Na een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van ons
 7. Na uw goedkeuring van de offerte en het passeren van de hypotheekakte kunt u van start met de werkzaamheden aan uw monument.

Bekijk de stappen

Vereisten

U als eigenaar:

 • U bent (toekomstig) eigenaar van een monument.
 • U bent tijdelijk ook nog eigenaar van een andere woning of u heeft recht op één of meer toekomstige subsidies.
 • Voor het gebruik van een overbruggingslening voor subsidie is een recht van cessie noodzakelijk. Hierdoor is een overbruggingslening voor een woonhuissubsidie niet mogelijk.
 • U heeft een overbruggingslening nodig voor (een deel van) het bedrag dat na verkoop vrijkomt vanuit de overwaarde of voor het bedrag dat u aan subsidie gaat ontvangen bij de eindvaststelling (meestal 20%).
 • De uitkomst van de kredietbeoordeling is positief en aan eventueel daarbij door ons gestelde aanvullende voorwaarden is voldaan.

Uw monument:

 • Uw monument kan een rijksmonument of een gemeentelijk of provinciaal monument zijn, maar ook een beeldbepalend pand in een Beschermd Stads- en Dorpsgezicht komt in aanmerking voor de lening. 

De aanvraag:

 • Doel van de lening is om een tijdelijke lening af te sluiten ter overbrugging van het vrijkomen van de overwaarde danwel het ontvangen van een subsidie.
 • Voor de Overbruggingslening (overwaarde) moet de oude / huidige woning binnen 2 jaar na afsluiten van de lening verkocht worden. Als dat niet het geval is, moet de lening toch volledig afgelost worden.
 • Voor de Overbruggingslening (subsidie) moet het voorschot van (meestal) 80% worden aangetoond bij aanvraag.

Download het complete voorwaardenboek

Productkenmerken

Rente

De rente is marktconform. Er geldt een rentevaste periode van 5 jaar (subsidie) of maximaal 2 jaar (overwaarde).

Hoogte van de lening

De hoogte van de Overbruggingslening (overwaarde) bedraagt de overeengekomen verkoopprijs met aftrek van de verkoopkosten en hypothecaire restantschuld. Als de woning nog niet is verkocht of als er in de koopovereenkomst nog lopende ontbindende voorwaarden zijn, dan wordt uitgegaan van 90% van de verwachte verkoopopbrengst als er sprake is van een woonhuis en van 80% bij overige type panden. Indien de oude woning nog niet verkocht is, zal een waardebepaling van de verkoopmakelaar bepalend zijn voor de hoogte van de te verwachten verkoopopbrengst.

De hoogte van de Overbruggingslening (subsidie) bedraagt het bedrag dat u aan subsidie gaat ontvangen bij de eindvaststelling , meestal 20% van de (gemaximeerde subsidiabele) kosten. Het voorschot van (meestal) 80% moet worden aangetoond bij de aanvraag.

Looptijd

De maximale looptijd van de Overbruggingslening bedraagt twee jaar voor de overbrugging van de overwaarde en maximaal vijf jaar voor overbrugging van subsidie(s).

Maandbedrag

Het minimum maandbedrag voor rente en aflossing is bij het verstrekken van de lening 100 euro.

Aflossing

Gedurende de looptijd van de Overbruggingslening betaalt u alleen rente, dus geen aflossing.

Op de afgesproken datum of eerder betaalt u de lening voor het volledige bedrag in één keer terug. De lening lost u dus altijd volledig af als de te koop staande woning verkocht is of als de subsidie uitbetaald is, maar uiterlijk op de einddatum die in de offerte staat. 

U bent geen vergoeding voor vervroegd aflossen verschuldigd als u de lening eerder aflost dan de 
afgesproken datum. 

Behandelingskosten

Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.
Bekijk hier de behandelingskosten voor particuliere dienstverlening.

Zekerheden

 • Op het monument wordt recht van hypotheek gevestigd. De kosten hiervan komen voor rekening van de aanvrager. Het Restauratiefonds bepaalt in welke gevallen er geen hypotheek op het object gevestigd hoeft te worden.
 • Als met de Overbruggingslening een subsidie wordt voorgefinancierd, dan worden de rechten op deze subsidie altijd aan het Restauratiefonds overgedragen (gecedeerd);
 • Het Restauratiefonds kan extra zekerheden verlangen.

Uitbetaling van de lening

U krijgt de lening uitbetaald na passeren bij de notaris en u de goedkeuring heeft ontvangen over de aanvraag.
 

Aandachtspunten

U bouwt geen vermogen op

Omdat u bij de Overbruggingslening niet aflost bouwt u geen vermogen op terwijl u de lening aan het einde van de looptijd wel dient af te lossen. Dit vormt voor u een risico als:

 • er sprake is van het niet of later verkopen van de oude woning, of dat de oude woning tegen een lagere prijs dan verwacht verkocht wordt (Overbruggingslening overwaarde);
 • er sprake is van een lagere vaststelling van de subsidie.

Lening moet u terugbetalen

De Overbruggingslening moet u terugbetalen. U doet dit door maandelijks rente te betalen en uiterlijk op de einddatum van de lening het aflossingsbedrag in één keer af te betalen. De lening heeft slechts een maximale duur van 2 jaar bij overwaarde en 5 jaar bij subsidie. Uiterlijk aan het eind van de looptijd moet de lening afgelost worden.

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente van de Overbruggingslening te betalen.

Wat kan ik maximaal lenen met de Overbruggingslening?

Naast dat wij toetsen op kredietwaardigheid bedraagt de hoogte van de Overbruggingslening (overwaarde) de overeengekomen verkoopprijs met aftrek van de verkoopkosten en hypothecaire restantschuld. Als de woning nog niet is verkocht of als er in de koopovereenkomst nog lopende ontbindende voorwaarden zijn, dan wordt uitgegaan van 90% van de verwachte verkoopopbrengst als er sprake is van een woonhuis en van 80% bij overige type panden.

Bij het financieren van de subsidie gaat het meestal om een bedrag van 20%. Het voorschot van 80% moet worden aangetoond bij de aanvraag.

Voorbeeld Overbruggingslening (overwaarde)

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van 90% van de verwachte verkoopopbrengst. Stel dat de verwachte verkoopopbrengst € 200.000 is en de hypotheekschuld nog € 100.000. Dan kan er het volgende gefinancierd worden via de Overbruggingslening: (90% * € 200.000) -/- € 100.000 = € 80.000.
 

Start aanvraag

Wilt u de Overbruggingslening aanvragen? Maak een afspraak of doe direct online een aanvraag.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Bekijk alle veelgestelde vragen
 • Startbijeenkomst Boerderij in Beweging 14 oktober 2021
 • De Utrecht, Leeuwarden
 • Mandenmakerij, Wilhelminaoord