Het Cultuurfonds voor Monumenten is in Friesland, Groningen en Overijssel uitgebreid. Dit biedt u als monumenteigenaar meer mogelijkheden. Uit het Cultuurfonds voor Monumenten Friesland, Groningen en Overijssel kunt u een lening aanvragen voor de restauratie, eventueel in combinatie met herbestemming en verduurzaming van uw monument. Het maximale leningsbedrag is € 200.000. De informatie hieronder is de leidraad voor monumenteigenaren in Friesland, Groningen en Overijssel . 

Welke kosten vallen onder de lening?

Herbestemmings- en/of verduurzamingskosten kunt u alleen aanvragen in combinatie met restauratiekosten (kosten monumentaal herstel/constructief herstel conform de leidraad van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten). Wat zijn deze kosten?

1.  Herbestemmingskosten

Dit zijn kosten aan het bestaande historische casco en de bestaande historische constructie,  om een nieuwe bestemming of nevengebruik mogelijk te maken.

Voorbeelden zijn:

 • Bouwkundige kosten, zoals sloopwerk van toegevoegde binnenwanden;
 • Installatiewerk, zoals riolering, leidingen voor gas, water, elektra en dataverkeer;
 • Bouwkundige inrichtingskosten, zoals keukenmeubilair, wastafel, toilet;
 • Advieskosten: zoals  architectenhonorarium, bouwhistorisch onderzoek of herbestemmingsonderzoek.

2.  Verduurzamingskosten:

Kosten,  die u maakt voor energiebesparing, bestaande uit:

 • Het treffen van isolerende voorzieningen voor wanden, kappen, vloeren en vensters;
 • Installaties, die bijdragen aan verbetering van de duurzame energiehuishouding van het monument;
 • Advieskosten van een deskundige, met kennis van historische waarden en de technische mogelijkheden in een monument.

Aan welke kwaliteitsvoorwaarden moet u voldoen?

Bij herbestemming en verduurzaming is de kwaliteitsborging van monumentale waarden van uw pand, met name het kwetsbare interieur, extra belangrijk. Vandaar dat, naast de bestaande voorwaarden voor een financiering uit het fonds, bij herbestemming en verduurzaming nog drie aanvullende voorwaarden gelden.

1. U schakelt een deskundige in met kennis van monumenten (inclusief interieurs) en verduurzaming/bouwkunde.

Hij/zij geeft u advies over de historische waarden en de technische (verduurzamings-, bouwtechnische) mogelijkheden. Dit advies maakt onderdeel uit van de planvorming. Het is voor u belangrijk dat van tevoren bekeken wordt welke mogelijkheden uw pand heeft. De huidige maatregelen om energie te besparen, zoals het aanbrengen van isolatie, passen niet altijd bij de specifieke constructie van een monument.

2. De monumentale waarden van uw pand worden door de ingreep niet in onevenredige mate geschaad.

Aandachtspunten zijn: het casco, de constructie, de historische en kwetsbare interieurs, de interieuronderdelen en installaties. Voorbeeld: een dakvlak niet helemaal bedekken met zonnepanelen.

3. Streef naar behoud van historisch waardevolle indeling, materiaal, afwerking en beeld.

Dit is een algemeen geldend principe in de monumentenzorg. Voorbeelden:

 • Bij herbestemming: houd zoveel mogelijk de waardevolle historische indeling intact
 • Bij herbestemming: houd waardevolle interieuronderdelen zoals kastenwanden, bedsteden, plafonds of installaties intact
   
 • Bij verduurzaming: vervang geen historisch glas of kozijn door isolerend glas, maar kies voor een passend voorzet- of achterzetraam
 • Bij verduurzaming: houdt de historische kapconstructie aan de binnenzijde zichtbaar. Isoleer (indien mogelijk) aan de buitenzijde van het dak alleen wanneer dat geen afbreuk doet aan de waarden
 • Bij verduurzaming: behoud zoveel mogelijk historische afwerking van de binnenruimten.

Soort monument

U bent eigenaar van één van de volgende categorieën ‘niet-rijksmonumenten’:

Bent u gemeenteambtenaar? Klik dan hier voor meer informatie.

Meer over verduurzamen

Meer informatie  over verduurzaming van monumenten kunt u vinden op de websites:

Aannemer vinden

Meer informatie over aannemers die ervaring hebben met monumenten vindt u via onderstaande links. Op deze websites vindt u bedrijven, die gecertificeerd zijn door de Stichting Certificering Restauratie (SCR) of de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten (ERM). Of bedrijven die erkend zijn als een leerbedrijf met een specifieke kwalificatie voor restauratie door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Tot slot: de rol van uw gemeente

In het Cultuurfonds voor Monumenten is de gemeente uw belangrijke partner. Zij adviseert u over de mogelijkheden, geeft een omgevingsvergunning af, stelt subsidiabele kosten vast en toetst aan de kwaliteitscriteria. In het Stappenplan op de pagina over de Cultuurfonds-hypotheek vindt u daarom de gemeente als STAP 1.

 

Bent u gemeenteambtenaar? Klik dan hier voor meer informatie.