Kerken Nevenfunctie-Lening

Met de Kerken Nevenfunctie-Lening financiert u werkzaamheden die de gebruiksmogelijkheden van de kerk verruimen. U kunt hierbij denken aan sanitaire voorzieningen, verwarming of een pantry. Met deze nevenactiviteiten kan de kerk extra inkomsten genereren. De Kerken Nevenfunctie-Lening kan ook ingezet worden voor duurzaamheidsmaatregelen of de financiering van herbestemmingskosten. Bij duurzaamheid gaat het om maatregelen die leiden tot minder energieverbruik, duurzamer energieverbruik en verbetering van het binnenklimaat in de kerk. Bij herbestemming gaat het om het geven van een nieuwe functie aan het gebouw.

Aanpassen van een kerk met een beschermde status vereist maatwerk. Niet alle maatregelen zijn bij alle rijkmonumenten mogelijk. Neem voordat u een aanvraag indient altijd eerst contact op met de ambtenaar Monumentenzorg van uw gemeente om te bespreken welke maatregelen in uw kerk wel of niet mogelijk zijn. Heeft de gemeente geen specialisten in huis, schakel dan een adviseur in die u kan informeren over de historische waarden, technische mogelijkheden en eventuele vergunningen.

U leest hieronder meer informatie over de voordelen, mogelijkheden en voorwaarden. Een Kerken Nevenfunctie-Lening is een annuïteitenlening met een aantrekkelijke lage rente. De lening bedraagt maximaal 50.000 euro en heeft een looptijd van maximaal 15 jaar.

Let op: er zijn ook nadelen en risico's aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u onder 'aandachtspunten' nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten. 

Zorg voor een goed onderbouwd plan

De Kerken Nevenfunctie-Lening is geen subsidie. U sluit een lening af en dat betekent dat u maandelijks rente en aflossing betaalt. Dat moet u wel op kunnen brengen. Misschien lukt dat wel omdat u meer inkomsten genereert met nevenactiviteiten en een nieuwe functie of dat uw kosten dalen door het toepassen van energiebesparende maatregelen. De onderbouwing van uw plan is dus belangrijk, ook voor u.

Doel werkzaamheden: toekomstbestendige kerk

U gaat werkzaamheden laten uitvoeren met het doel de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verruimen. Het gaat om werk aan onderdelen van het pand die aard- en nagelvast verbonden zijn. 
De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de Kerken Nevenfunctie-Lening:

 • roerende goederen 
 • kosten aan het orgel
 • kosten voor onderhoud of restauratie

Restauratie financieren

Zoekt u financiering voor restauratiewerkzaamheden aan een monumentale kerk?

Bekijk de mogelijkheden.

Financieren van overige kosten

Met de Monumenten-hypotheek heeft het Restauratiefonds altijd een passende lening voor u beschikbaar. Doel van de lening is aankoop van een monument of werkzaamheden aan een monument. Dit kunnen restauratie- of onderhoudskosten zijn maar ook verbeterkosten. Voorwaarde is wel dat u een monument restaureert, verduurzaamt of (groot) onderhoud aan uw monument uitvoert.

Verzekeren

Lees hier een artikel van verzekeraar Donatus over het verzekeren van een monumentale kerk. 

Download het artikel over verzekeren

 

Rentetarief

 • 1,5%
  15 jaar vast

Voorwaarden Kerken Nevenfunctie-Lening

Voor de aanvraag van deze financiering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen

Voldoet u aan de voorwaarden?

Voorwaarden

 • De kerk is een rijksmonument
 • De werkzaamheden verruimen de gebruiksmogelijkheden van de kerk
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart als de lening wordt afgesloten
 • U kunt per kerk maar één keer gebruik maken van deze regeling
 • U heeft een goed onderbouwd plan
 • Voor een niet-monumentaal bijgebouw kan de lening alleen aangevraagd worden als dit onlosmakelijk met het monument verbonden is.
 • De gemeente heeft een omgevingsvergunning afgegeven voor de werkzaamheden, de monumentale waarden van de kerk worden niet aangetast.

Download het complete voorwaardenboek

Let op: er zijn ook nadelen en risico’s aan deze leningsvorm verbonden. Wij wijzen u hieronder nadrukkelijk op een aantal aandachtspunten.

Stappenplan

 1. 1

  Aanvraagformulier invullen en opsturen

  U kunt het hele jaar doorlopend een aanvraag indienen. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Gebruik voor uw aanvraag het hier voor bestemde aanvraagformulier. 

  Aanvraagformulier downloaden

  Met het aanvraagformulier stuurt u aanvullende informatie mee, denk aan het eigendomsbewijs, de omgevingsvergunnning, financiele gegevens, begroting, prognose na de investering, en tekeningen. Een complete lijst hiervan vindt u bij het aanvraagformulier.  

 2. 2

  Financiële toets

  Als uw aanvraag aan de criteria voldoet, vindt er een financiële toets plaats.

  • We kijken onder meer naar de inkomsten in vergelijking met de lasten (waaronder de nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen)
  • Als u het goed onderbouwt, kunnen we ook rekening houden met de opbrengsten en kosten van de ‘nieuwe’ (neven-)functie en/of de besparingen als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen.
  • Daarnaast kijken we naar de waarde van het pand in vergelijking met de bestaande en af te sluiten hypotheek.
 3. 3

  Beoordeling door commissie

  Op basis van de uitkomst van de toets beoordeelt een onafhankelijke commissie van deskundigen of zij uw aanvraag honoreren. Wij streven ernaar om binnen twee maanden na uw aanvraag tot een besluit te komen. U krijgt na het besluit bericht.

 4. 4

  Toetsing van uw aanvraag 

  Wij toetsen uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet en kredietbeoordeling is positief, ontvangt u een offerte van het Restauratiefonds, die drie weken geldig is. Wanneer u op ons aanbod ingaat, wordt er een notariële akte opgemaakt die u bij uw notaris laat bekrachtigen. Daarna wordt uw bouwrekening geopend en kunnen de werkzaamheden van start gaan! 

Productkenmerken

 • Rente

  De KNL heeft een looptijd van 15 jaar, maar kan ook voor een kortere periode worden afgesloten.. De rentevaste periode is gelijk aan de looptijd van de lening.

 • Hoogte van de lening

  De lening bedraagt maximaal 50.000 euro. De hoogte wordt bepaald door de werkzaamheden die als doel hebben de gebruiksmogelijkheden van de kerk te verruimen, verduurzaming en herbestemming. Het gaat om werkzaamheden aan (onderdelen van) het pand die aard- en nagelvast verbonden zijn en dus niet om roerende goederen (zoals tafels, stoelen, ICT, een geluidsinstallatie). Ook kosten aan het orgel behoren niet tot de grondslag van de lening. Het betreffen ook geen kosten voor onderhoud of restauratie van het gebouw.

  Denk op het gebied van investering aan:

  • Aanbrengen van een pantry zodat er koffie gezet kan worden;
  • Aanbrengen van een toiletgroep;
  • Toevoegen van een culturele functie;
  • Maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, duurzamer energievebruik en/of verbetering van het  binnenklimaat;
  • Herbestemming tot een nieuwe functie.

  Als de eigenaar de BTW terug kan vragen, wordt de grondslag van de lening exclusief BTW bepaald.

 • Looptijd

  De looptijd is maximaal 15 jaar.

 • Aflossing

  De Kerken Nevenfunctie-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. Dit wil zeggen dat u maandelijks een vast bedrag betaalt zolang de rente vaststaat. Dit bedrag is een combinatie van rente en aflossing. U lost elke maand meer af terwijl u minder rente betaalt. De netto maandlasten stijgen hierdoor. Extra (gedeeltelijke) aflossingen zijn altijd mogelijk zonder verschuldigde vergoeding voor vervroegd aflossen. Lees hier meer over de mogelijkheden voor het gedeeltelijk of volledig aflossen van uw lening. 

 • Behandelingskosten

  Voor de verstrekking van de financiering brengen wij behandelingskosten in rekening. Deze kosten kunt u vinden op deze website.

 • Zekerheden

  In principe vindt er een hypothecaire inschrijving plaats op de kerk. Heeft u hier bezwaar tegen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Mogelijkerwijs is de Stichting Kerkelijk geldbeheer (SKG) bijvoorbeeld bereid een betaalbelofte af te geven, zodat als er betalingsproblemen ontstaan, SKG garant staat voor de Kerken Nevenfunctie-lening.

Aandachtspunten

Verplichte verzekering

U moet zich verplicht verzekeren tegen schade door brand, bliksem of storm en tegen schade die tijdens de restauratie ontstaat. Hiervoor bestaat een opstal- en CAR-verzekering. Lees meer over deze verzekeringen.

Voorlopige toekenning

Na goedkeuring van uw aanvraag brengen wij een offerte uit  voor een Kerken Nevenfunctie-Lening. De Kerken Nevenfunctie-lening heeft dan een voorlopig karakter. Nadat  het Restauratiefonds heeft geconstateerd dat alle kosten daadwerkelijk zijn gemaakt, stelt het Restauratiefonds het bedrag van de Kerken Nevenfunctie-lening definitief vast. Het uiteindelijke leningsbedrag kan hierdoor dus lager zijn dan u aanvankelijk verwachtte. 

Toenemende netto maandlasten

Wordt de rijksmonumentale kerk gebruikt voor eigen bewoning, dan nemen de netto maandlasten gedurende de looptijd toe. De Kerken Nevenfunctie-Lening is een lening die op annuïtaire wijze wordt afgelost. De bruto maandlasten blijven tijdens de rentevaste periode weliswaar gelijk, omdat het rentedeel daarentegen kleiner wordt tijdens de looptijd, is er minder aan hypotheekrente aftrekbaar en nemen de netto lasten toe. 

Lening moet u terug betalen

De Kerken Nevenfunctie-lening moet u terug betalen. U doet dit door maandelijks een bedrag te betalen, waar een stukje aflossing in zit. Bij verkoop van het monument moet het restant volledig worden afgelost. 

Risico als de inkomsten dalen

Als de inkomsten dalen, kunt u problemen krijgen om de rente en aflossingen van de Kerken Nevenfunctie-lening te betalen.

Risico van restschuld

Als u het monument verkoopt, is er een kans dat de verkoopopbrengst onvoldoende is om de lopende leningen inclusief de Kerken Nevenfunctie-lening af te lossen. Dan blijft er een restschuld over, deze moet u terug betalen.

Heeft u een vraag?

088 253 90 20
contact