Onderzoeken en rapporten

Als kennispartner zijn wij regelmatig betrokken bij onderzoeken of voeren deze zelf uit. Hier vindt u alle relevante onderzoeken en rapporten.

Onderzoeken

NVM en Restauratiefonds onderzoeken monumentenmarkt

NVM en het Nationaal Restauratiefonds hebben de markt van Nederlandse monumentale woningen in 2022 onderzocht.

Effect DuMo-advies

Wij deden onderzoek naar het effect van de vergoeding die het Restauratiefonds in 2021 heeft gegeven aan eigenaren die aan de slag gingen met DuMo-advies.

Tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners 2020

Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van ons Nederlandse erfgoed. Daarom voeren wij een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit. Onze financiële samenwerkingspartners, bestaande uit overheden en private fondsen, geven ons een 8,1 als rapportcijfer! Daar zijn wij trots op! Er is sprake van een constante, hoge waardering voor de bestaande partnerschappen. Belangrijke graadmeters hierbij zijn de cijfers voor de uitvoering van de financiële regeling en de mate waarin hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen.

Onderzoek: Draagvlak voor monumenten is groot

In 2018 gaven wij opdracht voor een onderzoek naar het draagvlak van monumenten onder Nederlanders. Ten opzichte van ons eerdere onderzoek in 2014 is dit onverminderd groot! Een uitkomst van het onderzoek is dat ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat monumenten worden behouden.  Monumenten hebben een positieve invloed op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Monumenten mogen beter herkenbaar en toegankelijk zijn.

Tevredenheidsonderzoek financiële samenwerkingspartners 2018

Wij ondersteunen onze samenwerkingspartners graag zo goed mogelijk bij het in stand houden van ons Nederlandse erfgoed. Daarom voeren wij een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek uit. Onze financiële samenwerkingspartners, bestaande uit overheden en private fondsen, geven ons een 8,3 als rapportcijfer! Daar zijn wij trots op! Er is sprake van een constante, hoge waardering voor de bestaande samenwerkingen. De belangrijkste graadmeters hierbij zijn de cijfers voor de uitvoering van de financiële regeling en de mate waarin hiermee wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen.

  Resultaten vervolgonderzoek vergrijzing monumenteigenaren

  De toenemende vergrijzing onder eigenaren van een monument was in 2017 een belangrijke conclusie uit ons tweejaarlijks onderzoek. Over de gevolgen hiervan bleek er nog veel onduidelijk. Reden voor het Restauratiefonds om vervolgonderzoek te doen naar deze ontwikkeling.

  Onderzoek gemeenten: groei aantal gemeentelijke monumenten, druk op middelen en aandacht voor duurzaamheid

  In 2013 hebben wij ook onderzoek gedaan onder gemeenteambtenaren naar de ontwikkelingen op het gebied van monumentenzorg binnen de gemeente. Aan dit onderzoek deden 191 gemeenten mee. Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen wij gemeenten beter ondersteunen bij het begeleiden van restaurerende monumenteigenaren. 

  Evaluatie Restauratiefondsplus-hypotheek, de effecten van restauratie en herbestemming

  Vanaf januari 2012 heeft het ministerie van OCW geld beschikbaar gesteld via het Restauratiefonds voor financiering van grootschalige restauratie en herbestemming van rijksmonumenten (de Restauratiefondsplus-hypotheek). In 2014 is een meerjarig onderzoek gestart om het effect van deze regeling te meten. Uit dit onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau Ecorys, blijkt dat het beschikbaar stellen van geld voor grootschalige restauraties of herbestemming een direct, positief effect heeft op het monument, economie en omgeving.

  Monumentenzorg & financiering in 2020

  Het Restauratiefonds zette zich in 2014 al ruim 30 jaar in voor het behoud van monumenten. Om zicht te krijgen in toekomstige (financiële) vraagstukken voor het behoud van monumenten zijn we toen in gesprek gegaan met diverse experts binnen en buiten de monumentensector.

  • Gemeentelijk monument Rotterdam Heemraadssingel voordeur
  • Gemeentelijk monument Rotterdam Heemraadssingel detail balkon
  • Gemeentelijk monument Rotterdam Heemraadssingel detail glas in lood
  • BenB Norg buiten
  • Boerderij Herveld
  • VIR

  Rapporten

  Restauratie en onderhoud van monumenten

  Om monumenten in Nederland in stand te houden worden er jaarlijks veel objecten gerestaureerd en onderhouden. Dit rapport (door Economisch Instituut voor de Bouw) geeft een beeld van de verwachte ontwikkeling en samenstelling van de restauratieproductie voor de periode 2013-2020.

   Toekomst beschermd gezicht?

  Het middel van beschermd gezicht verbindt al vijftig jaar bescherming en ontwikkeling met het ruimtelijk ordeningsbeleid. Vele gemeenten koesteren het instrument. Hoe kan het geactualiseerd worden zodat het nog beter tot zijn recht kan komen in relatie tot het ruimtelijk beleid? Hoe kunnen monumentenbeleid en ruimtelijk beleid elkaar versterken? In dit essay leest u er alles over.

   Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

  Eind 2009 heeft het Restauratiefonds een onderzoek uitgevoerd onder eigenaren/beheerders van rijksmonumentale kerken.

  30 jaar Restauratiefonds

  In 2015 vierden wij ons 30-jarig bestaan. Het jubileum was voor ons een mooi moment voor reflectie. Wat is nu precíes de kracht van ons fonds? En zijn wij klaar voor de toekomst? Het succes van drie decennia revolverend financieren is in het boekje ’De 10 succesfactoren van 30 jaar Restauratiefonds, 30 jaar revolverend financieren’ verklaard.