Wijzigingen in uw situatie of hypotheek

Gedurende de looptijd van uw lening kan uw persoonlijke situatie wijzigen. Ook kunnen uw behoeften op het gebied van financiering veranderen. U kunt wijzigingen aan ons doorgeven op verschillende manieren.In het overzicht hieronder vindt u per situatie meer informatie. 

Wijzigingen doorgeven

Adreswijziging doorgeven

Vul dit formulier in met de benodigde gegevens. 

 

Verkoop

Als u uw pand verkoopt, dient u uw leningen bij het Restauratiefonds af te lossen. Uw notaris benadert het Restauratiefonds voor een opgave van uw restantschuld en vraagt de aflossingsnota op. Indien het gaat om een onderhandse akte van geldlening dient u zelf de notaris in kennis te stellen van de lening. Op het moment dat de woning van eigenaar wisselt - de eigendomsoverdracht - zorgt de notaris dat de lening wordt afgelost.

Gedeeltelijke verkoop*

Wilt u een deel van uw monument of perceel verkopen (gedeeltelijk royement), dan gaat u naar de notaris. De notaris neemt vervolgens contact met het Restauratiefonds op, zodat kan worden beoordeeld of en hoeveel u dient af te lossen op uw lening(en). Daarbij wordt gekeken naar de waarde van het gedeelte dat na verkoop overblijft, in verhouding tot de schuldrest van uw lening(en). De lening(en) worden naar rato afgelost.

Appartementsrecht

Wilt u uw pand splitsen in appartementsrechten, dan gaat u naar de notaris. De notaris vraagt akkoord voor de splitsing aan het Restauratiefonds. Wanneer toestemming wordt verleend, stelt de notaris de splitsingsakte op. Daarmee wordt de splitsing officieel vastgelegd in het Kadaster.

(Echt)scheiding*

Wanneer uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, kan het zijn dat één van beiden in het pand wil blijven wonen. Het Restauratiefonds beoordeelt, op basis van door u aan te leveren gegevens, of de financiering ongewijzigd kan worden voortgezet op één naam en inkomen. Wanneer hiervoor toestemming wordt verleend, wordt dit bekrachtigd middels een akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit verzoek doet u via de notaris. 

Overlijden

Bij een overlijden kan de tenaamstelling van de financiering worden aangepast. Meestal wordt het pand overgedragen aan de erfgena(a)m(en). Dit kan gebeuren na ontvangst van een kopie van de akte van overlijden en een verklaring van erfrecht. Wij verzoeken u een overlijden zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Dit kan per mail via binnendienst@restauratiefonds.nl, of post:

Nationaal Restauratiefonds
T.a.v. Binnendienst
Postbus 2207
3800 CE Amersfoort

Rangwisseling / Wijzigen hypothecaire inschrijving(en)*

Wilt u een wijziging aanbrengen in uw bestaande hypotheek of  deze oversluiten, dan kan het zijn dat de hypothecaire inschrijving(en) wijzigen. Omdat dit consequenties voor onze zekerheidspositie kan hebben moet het Restauratiefonds hier toestemming voor verlenen. Aan de hand van door u aan te leveren gegevens wordt door ons een beoordeling uitgevoerd. Het verzoek doet u via de notaris.

Voor verzoeken die in dit overzicht zijn gemarkeerd met een * worden behandelingskosten (tussen € 100,- en € 250,-, afhankelijk van de soort wijziging) in rekening gebracht. U krijgt schriftelijk bericht over de kosten met betrekking tot uw verzoek.

 

 

Contact

Wij helpen u graag met de vragen die u heeft.
 
U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur. 

088 253 90 50

Zelf regelen

Declareren

Het Restauratiefonds draagt zorg voor de betaling van de facturen. U hoeft in de meeste gevallen alleen maar een kopie factuur naar ons op te sturen, voorzien van een volledig ingevuld declaratieformulier. Er gelden een aantal voorwaarden. Per hypotheekvorm kunnen deze voorwaarden verschillen. Voor de meeste van onze leningsoorten geldt dat u digitaal kun declareren via Mijn.Restauratiefonds.nl.

Extra declaratieformulieren vraagt u hier aan, waarna wij ze per post naar u opsturen.

Lagere rente aanvragen

Voor de aanvullende lening is het mogelijk om tijdens de afgesproken rentevastheidsperiode over te stappen naar een nieuwe rentevastheidsperiode. Aan deze tussentijdse renteherziening zijn kosten verbonden. Hoe hoog deze zijn hangt van een aantal aspecten af. U betaalt in ieder geval € 100,- aan behandelkosten. Neem voor meer informatie contact met ons op. Dit kan telefonisch via 088 - 253 90 50.

Verzoek overdragen lening

Volgens de voorwaarden is het bij sommige leningen mogelijk om de leningen over te dragen aan de koper. Mocht de nieuwe eigenaar willen weten of dit mogelijk is, dan kan hij hiervoor een verzoek bij ons indienen.

Tussentijdse aflossing doen

Tussentijds aflossen kan door het totaalbedrag van aflossing en eventuele kosten (de zogenaamde vergoeding voor vervroegd aflossen) over te maken op IBAN NL54RABO026.58.66.286, onder vermelding van ‘extra aflossing + kenmerk/leningnummer’. Wilt u een volledige aflossing doen, neemt u dan contact met ons op. 

Klaar met restaureren

Klaar met restaureren? De lening wordt dan definitief vastgesteld. Lees meer. 
 

Contact bij betalingsproblemen

Voorziet u betalingsproblemen? Aarzel dan niet en neem tijdig contact met ons op. Stuur een mail naar bijzonderbeheer@restauratiefonds.nl en licht uw persoonlijke situatie toe. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 088 - 253 90 55.
Kijk voor meer informatie op de pagina Bijzonder Beheer.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?